§1 Definicje

Posiedzenie mediacyjne to jedno spotkanie w Sesji mediacyjnej. 

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot obejmuje zasady przeprowadzania postępowania mediacyjnego. 

Sesja mediacyjna to cykl Posiedzeń mediacyjnych z mediatorem i Stronami, które odbywa się na ustalonych warunkach. 

Strony to osoby fizyczne, które chcą rozwiązać rozwiązać małżeństwo poprzez mediację, lub które są w mediacji. 

Umowa o mediację to umowa zawierana pomiędzy mediatorem a Stronami, która ustala warunki mediacji, w tym przedmiot i czas trwania. 

Usługodawca to Pravna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, z siedzibą pod adresem w Poznaniu (61-569) przy ul. Wierzbięcice 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486616 REGON: 302578410 NIP: 7831706255, z którą można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 730 803 005 lub elektronicznie poprzez wiadomość e-mail, na adres pomoc@nowy-etap.pl. 

Wniosek o mediację to pisemne lub ustne wyrażenie woli jednej ze Stron, lub obu Stron, o przeprowadzenie mediacji we wskazanym zakresie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzania postępowania mediacyjnego online lub stacjonarnie. 
 2. W zawarciu z niniejszym Regulaminem stosuje się „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”, do którego dołączony jest niniejszy Regulamin. 
 3. Postępowanie mediacyjne na warunkach określonych w Regulaminie przeprowadza się poprzez zewnętrznego mediatora, Usługodawca nie jest mediatorem. 
 4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem nowy-etap.pl lub przesyłany w wiadomości e-mail. 
 5. Regulamin jest dostępny w dowolnym czasie oraz można go pozyskiwać, utrwalać i odtwarzać poprzez zapisanie na nośniku danych lub wydrukowanie.
 6. Strony postępowania mediacyjnego oraz mediator mogą ustalić dodatkowe postanowienia wobec przeprowadzanej mediacji, jednak nie mogą one stać w sprzeczności z zapisami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa dotyczącymi mediacji.

§3 Zasady postępowania mediacyjnego

 1. Strony dobrowolnie podejmują decyzję o udziale w postępowaniu mediacyjnym lub o jego zakończeniu. Dobrowolność obejmuje również kwestię zawarcia ugody mediacyjnej i jej treści.
 2. Przebieg postępowania mediacyjnego ma charakter poufny. Mediator, Strony, Usługodawca oraz inne osoby biorące udział, zobowiązane są do zachowania zasady poufności mediacji.
 3. Strony podejmujące postępowanie mediacyjne zobowiązują się do przestrzegania ustalonych zasad, które przed pierwszym Posiedzeniem mediacyjnym zostaną przestawione przez mediatora oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Strony kierując sprawę na mediację, zobowiązują się współpracować z mediatorem i działać w dobrej wierze w szczególności, co do przedkładania dokumentów, udzielania informacji, zajmowanych stanowisk oraz rozwiązań konfliktu w spornej sprawie. 
 5. Jeżeli co najmniej jedna ze Stron postępowania mediacyjnego przejściowo nie może w nim uczestniczyć, w szczególności gdy ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, mediator może przerwać postępowanie mediacyjne. 
 6. Mediacja prowadzona jest w języku polskim. Na zgodny wniosek Stron mediacja może być prowadzona w innym języku pod warunkiem pokrycia przez Strony kosztów tłumaczenia.
 7. Hasła oraz loginy, w przypadku mediacji online, nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
 8. Strony, mediator oraz osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym nie mogą w żadnym przypadku utrwalać mediacji przeprowadzanych online, w szczególności nagrywać dźwięku, ekranu, robić zdjęć lub zrzutów ekranu, ani udostępniać Posiedzeń mediacyjnych, które są przeprowadzane z wykorzystaniem technologii komunikowania się na odległość.

§4 Mediator

 1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez jednego mediatora. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest z najwyższą starannością zaproponować mediatora, który:
  1. jest bezstronny i niezależny w czasie trwania postępowania mediacyjnego,
  2. posiada wiedzę oraz wykształcenie pozwalające na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z wymogami prawa, oraz powszechnie obowiązującymi zasadami,
  3. zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji, które zdobył w trakcie postępowania mediacyjnego, również po jego zakończeniu, 
  4. przeprowadzenia postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem oraz zasadami ustalonymi ze Stronami.
 3. Mediator niezwłocznie informuje Usługodawcę oraz Strony o wszystkich okolicznościach, które mogą naruszać powyższe postanowienia lub budzić wątpliwości w ich przedmiocie, w szczególności w kwestii bezstronności lub niezależności. 
 4. Mediator nie udziela porad prawnych. 
 5. Mediator oraz Usługodawca nie mogą być pełnomocnikami żadnej ze Stron w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym. 
 6. Mediator może odmówić prowadzenia postępowania mediacyjnego tylko z istotnych powodów i zobowiązany jest powiadomić o okolicznościach bez zbędnej zwłoki Usługodawcę i każdą ze Stron.
 7. Strony łącznie lub oddzielnie mogą wnioskować o wyłączenie mediatora, lub jego zmianę. Wniosek taki należy przesłać elektronicznie na adres: pomoc@nowy-etap.pl. Jeżeli Strony nie wybiorą innego mediatora wskazanego przez Usługodawcę, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone.

§5 Wniosek o mediację i wszczęcie postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne, mające za cel doprowadzenie do ugody mediacyjnej pomiędzy Stronami, może być wszczęte: 
  1. bezpośrednio na zgodny Wniosek Stron lub na Wniosek jednej ze Stron, za wyraźną zgodą drugiej/ lub 
  2. z uwagi na zaproszenie Usł
 2. Bezpośredni Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego może być złożony w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@nowy-etap.pl lub telefonicznie bezpośrednio do Usługodawcy.
 3. W przypadku zaproszenia Usługodawca informuje Stronę lub Strony o możliwości rozwiązania sprawy na drodze mediacji i przedstawia warunki postępowania mediacyjnego. Propozycja zostanie przedstawiona po zapoznaniu się ze sprawą i wstępnej analizie możliwości rozwiązania konfliktu na drodze mediacyjnej.
 4. Jeżeli wola podjęcia mediacji została przedstawiona tylko przez jedną Stronę, Usługodawca niezwłocznie przesyła informację drugiej Stronie i kontaktuje się w celu poinformowania o możliwości podjęcia mediacji.

§6 Postępowanie mediacyjne

 1. Postępowanie mediacyjne przeprowadzone jest na Sesji mediacyjnej. 
 2. Postępowanie mediacyjne co do zasady przeprowadzane jest online. W szczególnych przypadkach Usługodawca może umożliwić przeprowadzenie mediacji stacjonarnie we wskazanym przez siebie mieście. 
 3. Mediacje online odbywają się za pomocą środków komunikowania się na odległość. Mediator sposób komunikacji ustala każdorazowo indywidualnie ze Stronami. 
 4. Sesje mediacyjne stacjonarne odbywają się po zaakceptowaniu przez obie Strony miasta oraz miejsca, w którym mają się odbywać
 5. Po uzyskaniu zgody obu Stron na przeprowadzenie mediacji, mediator kontaktuje się bezpośrednio z każdą z nich, przedstawiając obowiązujące zasady postępowania mediacyjnego oraz wykazuje potrzebne dokumenty i informacje, aby je przeprowadzić
 6. Przed podjęciem postępowania mediacyjnego, mediator sporządza i podpisuje Umowę o mediację bezpośrednio z każdą ze Stron, wskazując ilość Sesji mediacyjnych.
 7. Po zawarciu Umowy o mediację mediator ustala indywidualnie, wraz ze Stronami, terminy Sesji mediacyjnych. 
 8. Mediator w trakcie postępowania mediacyjnego może sporządzać notatki, które są na wyłączny użytek mediatora, oraz są niszczone po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
 9. Przebieg Sesji mediacyjnych, jak i całego postępowania mediacyjnego, jest ustalany indywidualnie przez mediatora. 
 10. Mediator może w trakcie postępowania mediacyjnego zwrócić się do każdej ze Stron o przedstawienie lub przygotowanie dodatkowych informacji i dokumentów. Jeżeli Strona nie wyraziła takiej woli informacje lub dokumenty nie są ujawniane drugiej Stronie. 
 11. Sesja mediacyjna może być przeprowadzona tylko z jedną ze Stron w przypadku braku stawiennictwa drugiej, jeżeli termin Sesji mediacyjnej został przez nią potwierdzony. W takim przypadku Sesja mediacyjna jest odliczana od wyznaczonej ilości. 
 12. Jeżeli Strony, odwołują Sesję mediacyjną w terminie poniżej jednego dnia roboczego, od wyznaczonej daty, to Usługodawca może je obciążyć wartością rzeczywiście poniesionej szkody, z uwagi na rezygnację
 13. W przypadku braku stawiennictwa jednej ze Stron lub nieodwołania Sesji mediacyjnej w powyższym terminie, oraz braku woli przeprowadzenia jednostronnej mediacji przez drugą Stronę, to Usługodawca może obciążyć wartością rzeczywiście poniesionych szkód Stronę, która odpowiedzialna jest za brak możliwości przeprowadzenia umówionej Sesji mediacyjnej w terminie.
 14. Strony mają możliwość udziału w postępowaniu mediacyjnym wraz z pełnomocnikami. O zamiarze uczestnictwa pełnomocnika należy poinformować mediatora przez rozpoczęciem Sesji mediacyjnych.

§7 Zakończenie Postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne zostaje zakończone gdy: 
  1. zostanie podpisana ugoda mediacyjna,
  2. strony postanowią o nie kontynuowaniu postępowania mediacyjnego, 
  3. mediator w formie pisemnej zawiadomi Strony, że w jego opinii mediacja nie rozstrzyga sporu, który jest jej przedmiotem, 
  4. Strony nie wniosły wymaganych opłat w wyznaczonym terminie.
 2. Z przebiegu mediacji mediator sporządza podpisany przez siebie protokół, który zawiera wskazanie Stron oraz mediatora (wraz z adresami), miejsce i czas mediacji oraz wynik mediacji.
 3. Protokół zostaje doręczony każdej ze Stron. 
 4. Strony mogą zawrzeć ugodę mediacyjną, która stanowi umowę pomiędzy Stronami w przedmiocie konfliktu i jego rozwiązania, która zostaje dołączona do protokołu i przekazana każdej ze Stron. 
 5. Jeżeli Strony zawarły ugodę mediacyjną lub mediacja zostaje zakończona z innego powodu, informację o tym zamieszcza się w protokole.
 6. Mediator po zakończonym postępowaniu mediacyjnym zawiadamia o tym fakcie Usługodawcę.
 7. Usługodawca po zakończonym postępowaniu mediacyjnym, gdy zostanie zawarta ugoda mediacyjna, sporządza dla obu ze Stron projekt stosownego pisma procesowego jak np. pozew o rozwód, który musi zostać przez obie Strony zaakceptowany.

§8 Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Kosztem postępowania mediacyjnego będącego przedmiotem usługi przeprowadzenia mediacji jest opłata mediacyjna, która zawiera w sobie opłatę początkową, czyli bezzwrotną opłatę administracyjną i zadatek. 
 2. Strona, która wniosła opłatę początkową, zobowiązana jest pokryć żnicę pomiędzy całkowitą kwotą opłaty mediacyjnej a opłatą początkową
 3. Bezzwrotna opłata administracyjna wstępna pobierana jest na poczet Usługi Administracyjnej, która została wskazana w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”.
 4. Strona dokonuje początkowej opłaty w wysokości 1476 zł brutto, która składa się z powyżej wskazanej bezzwrotnej opłaty administracyjnej wstępnej w kwocie 600 zł brutto oraz zadatku.
 5. Opłata mediacyjna jest uzależniona od indywidualnych kwestii i zawiłości sprawy. Dokładna jej wysokość jest zawsze wskazywana przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego.
 6. Usługodawca umożliwia rozbicie opłaty mediacyjnej na raty, które są ustalane indywidualnie z klientem. 
 7. W przypadku nieopłacenia opłaty początkowej we wskazanym terminie Usługodawca może uznać, że postępowanie mediacyjne nie jest wszczynane. Jeżeli nie zostanie opłacona całkowita opłata mediacyjna w wyznaczonym terminie lub terminach, Usługodawca może wstrzymać postępowanie mediacyjne do czasu jej uiszczenia. 
 8. Strony zobowiązane są pokryć dotychczasowe rzeczywiste koszty, które poniósł Usługodawca, z uwagi na przygotowywanie Sesji mediacyjnej, w przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed ich rozpoczęciem z uwagi na decyzję Stron.
 9. Wszystkie powyższe koszty są opłacane na podstawie pro formy wystawionej przez Usługodawcę.
 10. Kwestia podziałów powyższych opłat, jest ustalana wewnętrznie pomiędzy Stronami, które informują o tym Usługodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku takiej informacji pro forma oraz faktura VAT wystawiana jest na Stronę, która wniosła opłatę początkową.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 X 2021 r.
 2. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację na Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu, w terminie 7 dni przed obowiązywaniem nowego Regulaminu. 
 3. Regulamin ze zmianami obowiązuje po zakończeniu powyższego czasu informowania Użytkowników i opublikowania go na Stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory wynikające z przedmiotowych Usług oraz świadczonych Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd zgodny z właściwością miejscową określoną przepisami prawa.