Regulamin świadczenia usług drogę elektroniczną

Inne ważne dokumenty:

Regulamin świadczenia usług drogę elektroniczną - NOWY ETAP

Definicje

Regulamin to niniejszy regulamin, który zawiera warunki umowne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. 

Strona internetowa to strona internetowa pod adresem: nowy-etap.pl. 

Umowa to umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, polegająca na przygotowaniu procesu rozwodowego. 

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegająca na przygotowaniu procesu rozwodowego, oraz w której zawarta jest Usługa Administracyjna i Usługa Zasadnicza. 

Usługa Administracyjna to część Usługi polegająca na wszystkich czynnościach administracyjnych i przygotowawczych, które Usługodawca wykonuje w celu przygotowania odpowiedniej Usługi Zasadniczej. 

Usługa Zasadnicza to część Usługi polegająca na bezpośrednich czynnościach zmierzających do przygotowania procesu rozwodowego. 

Usługodawca to Pravna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, z siedzibą pod adresem w Poznaniu (61-569) przy ul. Wierzbięcice 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486616 REGON: 302578410 NIP: 7831706255, z którą można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 730 803 005 lub elektronicznie poprzez wiadomość e-mail, na adres pomoc@nowy-etap.pl. 

Użytkownik to osoba fizyczna, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę w zakresie przygotowania procesów rozwodowych. 
 2. Regulamin udostępniony jest na Stronie internetowej Usługodawcy lub przesyłany w wiadomości e-mail. 
 3. Regulamin jest dostępny w dowolnym czasie oraz można go pozyskiwać, utrwalać i odtwarzać poprzez zapisanie na nośniku danych lub wydrukowanie. 
 4. Aby korzystać w pełni z funkcji Strony internetowej, Użytkownik musi dysponować:
  1. komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, IOS albo smartfonem lub tabletem wyposażonym w odpowiedzi system operacyjny,
  2. nieprzerwanym dostępem do Internetu, 
  3. zaktualizowaną przeglądarką internetową.
 5. Każda świadczona Usługa ma charakter jednorazowy.

§2 Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może skorzystać z formularza rezerwacji bezpłatnej konsultacji telefonicznej wskazując datę i godzinę, w której Usługodawca ma skontaktować się z Użytkownikiem.
 2. Aby skorzystać z formularza niezbędne jest uzupełnienie pól znajdujących się w nim.

§3 Ogólne warunki proponowanych Usług

 1. Usługodawca w ramach prowadzonej działalności pod marką Nowy Etap oferuje Usługę przygotowania procesu rozwodowego, która podzielona jest na początkową Usługę Administracyjną oraz dalszą Usługę Zasadniczą, która może być przeprowadzona w ramach:
  1. Mediacji pomiędzy małżonkami/ lub 
  2. Pośrednictwa pomiędzy Użytkownikiem a kancelarią, która reprezentuje jednego z małżonków w procesie rozwodowym/ lub 
  3. Przygotowania pozwu i ugody sądowej dla jednego z małżonków. 
 2. Użytkownik zamawia Usługę Administracyjną razem z Usługą Zasadniczą, są one zależne i łącznie stanowią o Usłudze przygotowania procesu rozwodowego. 
 3. Klient bezpłatnie może sam dokonać zmiany wybranej Usługi, nie później jednak niż przez podjęciem pierwszych bezpośrednich czynności zmierzających do załatwienia sprawy w ramach wybranej Usługi. Późniejsza zmiana związana jest z możliwością naliczenia dodatkowych opłat spowodowanych podjętymi czynnościami.
 4. Wyjątkiem wobec powyższego jest przypadek, gdy współmałżonek nie zgadza się na mediację i Usługodawca umożliwia zmianę Usługi Zasadniczej na jedną z dwóch pozostałych.
 5. Usługa Administracyjna obejmuje czynności administracyjne Usługodawcy, który niezwłocznie po uiszczeniu płatności, podejmuje niezbędne czynności administracyjne w celu wszczęcia odpowiedniego procesu, który ma na celu załatwienie indywidualnej sprawy Użytkownika. W szczególności na poczet opłaty administracyjnej wstępnej zaliczane są konsultacje prawne lub eksperckie, kontakt ze współmałżonkiem oraz wszelkie dodatkowe działania administracyjne, które mają na celu przygotowanie Usługi Zasadniczej.

§4 Postępowanie mediacyjne

 1. Warunki i zasady Usługi Zasadniczej polegającej na mediacji pomiędzy małżonkami zostały przedstawione w osobnym „Regulaminie Postępowania Mediacyjnego”, który jest dołączony do niniejszego Regulaminu.

§5 Pośrednictwo pomiędzy kancelarią

 1. Usługa Zasadnicza polegająca na pośrednictwie pomiędzy kancelarią a Użytkownikiem obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do skierowania Użytkownika do kancelarii na konsultacje prawne, gdy nie ma możliwości podjęcia mediacji. 
 2. Usługodawca nie odpowiada za czynności podejmowane przez kancelarię oraz nie uczestniczy w nich bezpośrednio. 
 3. Konsultacja odbywa się online, w indywidualnych przypadkach może zostać przeprowadzona stacjonarnie w Szczecinie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik, po konsultacji prawnej, zdecyduje się na nawiązanie współpracy z kancelarią, wpłacony zadatek zaliczany jest na poczet całościowej ceny przedstawionej w kancelarii, za obsługę prawną w procesie rozwodowym. 
 5. Całościowa cena wskazanej Usługi przedstawiana jest po konsultacji prawnej i ustalana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz cennika kancelarii. 
 6. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje przedstawioną kwotę, Usługodawca przekazuje całościowo sprawę Użytkownika do kancelarii.
 7. Jeżeli Użytkownik nie podejmuje się współpracy z kancelarią, pobierana jest jedynie opłata administracyjna wstępna i zwracana reszta wpłaconej kwoty. Użytkownik może w takim przypadku zgłosić również chęć zmiany Usługi Zasadniczej na Usługę przygotowania pozwu i ugody sądowej.

§6 Przygotowanie pozwu i ugody sądowej

 1. Usługa Zasadnicza polegająca na przygotowaniu pozwu i ugody sądowej obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do sporządzenia wskazanych dokumentów. 
 2. Niniejsza Usługa Zasadnicza może być rozpoczęta po braku możliwości przeprowadzenia mediacji lub z uwagi na bezpośrednie zamówienie Użytkownika. 
 3. Pozew oraz ugoda sądowa sporządzane są na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Użytkownika. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje, wymagane przez Usługodawcę, o których poinformował Użytkownika.
 5. Usługodawca sporządza pozew i ugodę sądową w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.

§7 Zamawianie Usług

 1. Usługodawca nie umożliwia bezpośredniego zamawiania Usług przez Stronę internetową. 2. Użytkownik poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio kontaktuje się z Usługodawcą. 3. Po kontakcie ze strony Użytkownika Usługodawca przedstawia ogólną ofertę dostępną pod marką Nowy Etap i wskazuje korzyści płynące z poszczególnych Usług. Wskazana czynność stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 1. Użytkownik wybiera poszczególną Usługę Zasadniczą i składa ofertę zawarcia umowy o świadczenie wybranej Usługi. 
 2. Gdy Użytkownik nie wie, jaka Usługa Zasadnicza będzie dla niego odpowiednia, może poprosić Usługodawcę o doradztwo i przedstawienie zalet poszczególnych ścieżek przygotowawczych do procesu rozwodowego. 
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia poprzez przesłanie pro formy przez Usługodawcę i opłacenia jej przez Użytkownika świadczy o zawarciu umowy o świadczenie Usługi przygotowania procesu rozwodowego. 
 4. Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika o niemożności podjęcia się zamówionej Usługi. W takim przypadku może zaproponować zmianę Usługi Zasadniczej i taką zmianę zalicza się jako nową ofertę.
 5. Zakończeniem świadczonej Usługi jest wykonanie przez Usługodawcę wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania procesu rozwodowego, proponowanych w ofercie wybranej Usługi.

§8 Warunki płatności

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika przedstawionego przez Usługodawcę w rozmowie z Użytkownikiem. Po zakończeniu rozmowy ceny zostają ponownie przedstawione w wiadomości e-mail podsumowującej rozmowę
 2. Przedstawione ceny są cenami brutto. 
 3. Opłata całkowita dzieli się na:
  1. opłatę początkową w kwocie 1476 zł brutto, 
  2. pozostałą żnicę pomiędzy opłatą całkowitą a opłatą początkową
 4. Użytkownik początkowo dokonuje opłaty początkowej w kwocie 1476 zł brutto, w której zawarta jest opłata administracyjna wstępna za Usługę Administracyjną w kwocie 600 zł brutto i zadatek na Usługę Zasadniczą w kwocie 876 zł brutto. 
 5. W przypadku Usługi pośrednictwa pomiędzy kancelarią a Użytkownikiem opłata administracyjna wstępna za Usługę Administracyjną wynosi 250 zł brutto, która jest kosztem konsultacji prawnej. 
 6. Po dokonaniu czynności administracyjnych i potwierdzeniu ścieżki przygotowawczej do procesu rozwodowego Użytkownik opłaca resztę kwoty Usługi Zasadniczej, która wynosi różnicę pomiędzy opłatą całkowitą, a wpłaconą już kwotą
 7. Usługodawca może rozłożyć płatności na raty. Warunki i terminy spłat są ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.
 8. Opłata administracyjna wstępna zgodnie z §9 (2) Regulaminu jest bezzwrotna.
 9. Płatności z tytułu świadczonych usług są opłacane na podstawie wystawionej pro formy.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, jako Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, jest upoważniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania powodu. Z wyłączeniem poniżej wskazanych przypadków. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 
 3. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, a wygasa po upływie 14 dni od tego dnia. 
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może je złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu lub pocztą elektroniczną albo listownie. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Użytkownik musi przesłać oświadczenie przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

§10 Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z najwyższą starannością. W przeciwnym przypadku Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację, na podstawie rękojmi, wobec oferowanych i przeprowadzonych Usług. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać
  1. elektronicznie na adres pomoc@nowy-etap.pl/ lub 
  2. listownie na adres Usługodawcy: Pravna Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań.
 3. Zgłoszenie może zostać złożone z użyciem formularza dołączonego do Regulaminu.
 4. Usługodawca zaleca umieszczenie w reklamacji: 
  1. danych Użytkownika, który zgłasza reklamację, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwią korespondencję
  2. wskazanie powodu reklamacji, 
  3. żądania związane ze składaną reklamacją
  4. informację o sposobie dokonania zwrotu płatnoś
 5. Usługodawca rozpozna reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 6. Usługodawca informuje Użytkownika o sposobie rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego, adekwatnie do sposobu jego wniesienia. 
 7. Usługodawca zwrotu środków pieniężnych dokonuje za pomogą takiego samego sposobu, jakie użył Użytkownik, chyba, że wyraził zgodę na inny. 
 8. Zastosowanie odpowiedzialności z tytułu stosowania prawa rękojmi, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego, zostaje wyłączona w stosunku Użytkowników niebędących Konsumentem. 
 9. Konsument może złożyć wniosek o polubowne rozwiązanie sporu z Usługodawcą z uwagi na rozpatrywaną reklamację i dochodzenie roszczeń. Wniosek może zostać złożony do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowych/ lub 
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu/ lub 
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 10. Szczegółowe informacje w kwestii pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą z uwagi na rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń, dostępne są na stronach internetowych powyższych podmiotów, oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: https://www.uokik.gov.pl.
 11. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej Strony internetowej oraz świadczonych Usług zawarte są w Polityce prywatności i plików cookie.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 X 2021 r. 
 2. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację na Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu, w terminie 7 dni przed obowiązywaniem nowego Regulaminu. 
 3. Regulamin ze zmianami obowiązuje po zakończeniu powyższego czasu informowania Użytkowników i opublikowania go na Stronie internetowej. 
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Strony internetowej oraz świadczonych Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd zgodny z właściwością miejscową określoną przepisami prawa.
 5. Usługodawca może przeprowadzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Strony internetowej, o której informuje z wyprzedzeniem Użytkowników.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 • Adresat: Pravna Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań; pomoc@nowy-etap.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
 • Data zawarcia umowy:
 • Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji) 

 • Adresat: Pravna Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań; pomoc@nowy-etap.pl – Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Data:
 • Reklamacja dotyczy:
 • Opis problemu:
 • Żądanie reklamacyjne: 

Należy wskazać jaki adres ma być stosowany do prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na przedmiotową reklamację.