I. Informacje Ogólne

 1. Strona Internetowa działająca pod adresem www.nowy-etap.pl (dalej: „Strona”) prowadzona jest przez Nowy Etap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942011, REGON: 520784341, NIP: 7831848481, e-mail pomoc@nowy-etap.pl , telefon +48 730 803 005, (dalej: „Administrator”).
 2. Użytkownik jest osobą fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Strona Internetowa prowadzona umożliwia Użytkownikom zapisanie się na termin konsultacji ze specjalistą lub pobranie bezpłatnych materiałów informacyjnych, stanowiących własność Administratora.
 4. Wszelkie informacje dotyczące usług, zamieszczone na Stronie, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 5. Warunkiem korzystania ze Strony jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Zapisanie się na termin konsultacji lub pobranie darmowych materiałów informacyjnych za pośrednictwem Strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Możliwość umówienia się na konsultacje ze specjalistą lub pobrania bezpłatnych materiałów informacyjnych są uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w przesłanych przez Użytkownika Formularzach, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe przetwarzane są za wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 3. Administratorem Danych jest Nowy Etap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942011, REGON: 520784341, NIP: 7831848481, e-mail pomoc@nowy-etap.pl , telefon +48 730 803 005, (dalej: „Administrator”).
 4. Powierzone Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. W celu umówienia oraz przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia zapisu na konsultacje lub pobrania materiału informacyjnego;
  2. pozyskania od Użytkownika przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości Strony, konsultacji ze specjalistą lub materiałów informacyjnych;
  3. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 7. Powierzone dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj.

III. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zapisanie się na konsultacje ze specjalistą lub pobranie materiałów informacyjnych poprzez Stronę Internetową jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do zapisania się na stronie internetowej konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.