Dzieci a rozwód bez orzekania o winie. Pewna ochrona dzieci?

Mężczyzna wskazuje palcem na napis dotyczący rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Sprawa rozwodowa zawsze wzbudza dużo emocji. Nic dziwnego, w końcu zmierza do ostatecznego zakończenia ważnego w naszym życiu etapu. Rozwód wpływa nie tylko na małżonków, ale odbija się także na ich dzieciach. Rolą rodziców jest szczególnie zadbać o swoje pociechy w tym trudnym czasie. Jak wygląda rozwód bez orzekania o winie a dzieci? Czy będzie lepszym rozwiązaniem dla wszystkich członków rodziny?

Jakie kwestie związane z dziećmi rozstrzyga sąd rozwodowy?

Rozwód bez orzekania o winie a dziecko? W trakcie postępowania rozwodowego sąd zawsze rozstrzyga kwestie związane z wychowaniem i utrzymaniem wspólnych dzieci pary. Porusza temat władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także alimentów. Rozstrzyganie tych kwestii podczas rozprawy nie musi oznaczać jej wydłużenia. Jeżeli rodzice zajmują jednakowe stanowiska w kwestii przyszłości swoich dzieci, a sąd uzna je za zgodne z dobrem małoletnich, wówczas sprawa szybko się zakończy. Na tym etapie ważne są zeznania świadków, które obrazują sytuację życiową dzieci i najlepsze dla nich rozwiązania.

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Podczas rozwodu sąd decyduje, któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz w jakim zakresie pozostawić ją drugiemu rodzicowi. Może także przyznać ją obojgu rodzicom w równym stopniu. Należy również ustalić miejsce zamieszkania dzieci oraz ich kontakty z drugim opiekunem. Jeśli rodzice utrzymują dobre relacje, sąd pozostawia kwestię ustalenia kontaktów w ich rękach. Ważnym elementem każdego rozwodu są też alimenty. Sąd ustala, w jaki sposób rodzice będą ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Na ogół, zasądza alimenty na rzecz rodzica, z którym dzieci nie mieszkają.

Dla dobra dzieci lepiej porozumieć się przed rozprawą i wspólnie ustalić sposób sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie. Oszczędzimy sobie nerwów, niepotrzebnych konfliktów, a sprawa potoczy się dużo sprawniej. Praktyka sądowa wskazuje, że sąd najczęściej orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi w wyroku rozwodowym, co jest najlepszym wyjściem dla obu stron.

Opieka nad dziećmi przy rozwodzie bez orzekania o winie

Rozstrzygnięcie kwestii opieki nad dziećmi to jeden z podstawowych obowiązków sądu wydającego wyrok w sprawie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej i przyszłej opiece nad małoletnimi bierze pod uwagę wszystkie okoliczności. Na tej podstawie może zadecydować o:

  • pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej w rękach obojga rodziców,
  • powierzeniu wykonywania tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiemu,
  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom,
  • pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców,
  • zawieszeniu tej władzy jednemu lub obojgu rodzicom.

Najważniejszym kryterium, które sąd bierze pod uwagę wydając decyzję o władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka, a także interes społeczny. Dobro dziecka nie zostało zdefiniowane, ale rozumie się je jako kompleks wartości o charakterze materialnym i niematerialnym niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka oraz należytego przygotowania go do pracy w społeczeństwie, odpowiednio do jego uzdolnień.

Wybierając rodzica, któremu powierzy opiekę nad dzieckiem sąd kieruje się przepisami, dlatego dziecko pozostaje pod opieką rodzica dającego lepszą gwarancję należytego wykonywania spoczywających na nim obowiązków rodzicielskich.

Kontakty z dziećmi przy rozwodzie bez orzekania o winie

Każdy rodzic ma prawo, a zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Nie ma znaczenia, czy posiada pełną, czy ograniczoną władzę rodzicielską. W wyroku rozwodowym sąd orzeka oddzielnie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi. Te dwie kwestie należy osobno sformułować w pozwie rozwodowym.

Przez kontakty z dziećmi rozumiemy:

  • utrzymywanie z nimi osobistej styczności,
  • możliwość przebywania z dzieckiem,
  • bezpośrednie oraz pośrednie porozumiewanie się z nim.

W szczególnych przypadkach sąd może zdecydować o ograniczeniu lub całkowitym wykluczeniu takich kontaktów.

Rozwód bez orzekania o winie a dziecko? W tym przypadku, sąd wskazuje jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem lub rodzice zgodnie wnoszą, by nie orzekać w tej sprawie. Rodzice powinni już na etapie pozwu rozwodowego przedstawić propozycje tych kontaktów. Mogą złożyć wniosek o nieograniczone kontakty z dziećmi lub zaprezentować do akceptacji sądu rodzicielski plan wychowawczy.

Alimenty przy rozwodzie bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie a dziecko, co z alimentami? Sąd orzekający o zakończeniu związku małżeńskiego, rozstrzyga również kwestie związane z kosztami utrzymania i wychowania dzieci po rozwodzie. W przypadku zasądzania alimentów na dzieci, rodzaj rozwodu nie ma żadnego znaczenia. Alimenty są obowiązkowym punktem każdej rozprawy rozwodowej, a obowiązek ich płacenia na małoletnie dzieci ma charakter bezwzględny.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci? Jeśli małżonkowie starający się o rozwód bez orzekania o winie mają dzieci, alimenty na nie na pewno zostaną przyznane. Wysokość alimentów będzie podyktowana usprawiedliwionymi potrzebami dzieci oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica, który będzie zobowiązany je płacić. Sąd przyznając alimenty bierze pod uwagę dokumenty obrazujące wydatki na dziecko, a także te przedstawiające sytuację płatnika. Rodzic obciążony obowiązkiem alimentacyjnym musi być w stanie płacić alimenty w zasądzonej wysokości. Nie została ustalona granica wieku dziecka, do którego trzeba płacić alimenty, ale po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, w niektórych sytuacjach, można uchylić się od ich płacenia.

Czy dzieci zostaną objęte opieką kuratora sądowego?

Gdy małżonkowie wnoszący sprawę o rozwód mają małoletnie dzieci sąd może zlecić kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu ich zamieszkania. Zadaniem kuratora jest sprawdzenie, w jakich warunkach wychowują się dzieci, jak wygląda ich sytuacja bytowa, wychowawcza. Kurator ma prawo zadawać pytania, by lepiej poznać sytuację małoletnich. Na koniec sporządza dla sądu pisemną opinię, w której opisuje stan faktyczny. Wizyty kuratora nie należy się bać, nie chce nam zaszkodzić, a jedynie zbadać warunki, w jakich żyją dzieci. Wywiad kuratora sądowego to koszt około 75 zł.

Jaką rolę pełni kurator sądowy?

Wizyta kuratora sądowego w domu to standardowa procedura przed rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej. Raport z tej wizyty jest dla sądu kluczową wskazówką pomocną przy rozstrzygnięciu kwestii podziału praw rodzicielskich czy związanych z opieką nad dziećmi. Zrealizowanie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego zawsze zleca sąd. Kurator przygląda się codziennemu życiu rodziny, rozmawia z każdym jej członkiem osobno, chce jak najwięcej dowiedzieć się o sytuacji w miejscu zamieszkania dzieci i warunkach w nim panujących. Wizyty kuratorskie odbywają się bez zapowiedzi, także w weekendy i dni wolne od pracy. Kurator ma 14 dni na przeprowadzenie wywiadu, od momentu zlecenia wydanego przez sąd.

Kurator czy świadek?

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci, czy kuratora można uniknąć? Zamiast wywiadu kuratora, można powołać świadka, który zezna na temat warunków, w jakich wychowują się dzieci. Zeznania te można podważyć, ale w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy między małżonkami nie ma konfliktu, w zupełności wystarczą. Z prawnego punktu widzenia, nic nie zastąpi wizyty urzędnika w domu, ale brak wywiadu środowiskowego na pewno nie zostanie negatywnie odebrany przez sąd.

Podsumowanie

Rozwód to trudne przeżycie dla całej rodziny. Czeka ją wiele zmian i ważnych decyzji. W tym czasie szczególnie ważne jest dobro dzieci, powinno być ono priorytetem dla rozwodzących się rodziców. Rozwód bez orzekania o winie a dziecko, na co się przygotować?

Podczas każdego rozwodu sąd rozstrzyga kwestie utrzymania i wychowania dzieci. Podejmuje decyzje, komu przyznać prawa rodzicielskie, jak ustalić kontakty opiekuna z dziećmi oraz jak rozwiązać temat alimentów. Zleca także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, by uzyskać opinię dotyczącą warunków, w jakich żyją i wychowują się dzieci. Pomoże mu ona lepiej poznać okoliczności sprawy, a tym samym wybrać rozwiązania odpowiadające wszystkim potrzebom małoletnich.

Rozwód bez orzekania o winie pozwala spokojniej przejść przez cały proces, uniknąć niepotrzebnych nerwów, konfliktów, wypracować zgodne rozwiązania, także w kwestii przyszłości wspólnych dzieci. To najlepszy wybór, gdy chcemy oszczędzić rodzinie przykrych chwil i jak najszybciej zakończyć sprawę.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód