Wypełnij pozew o rozwód bez błędów (kompleksowy przewodnik)

Mężczyzna trzyma w rękach kartkę z informacjami dotyczącymi pozwu o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Pozew o rozwód to pierwszy krok w celu zainicjowania procesu prawnego w sprawie rozwiązania małżeństwa. Często wiąże się z trudnościami związanymi nie tylko z samym formułowaniem pisma, ale również w związku z przeżyciami emocjonalnymi, które za sobą niesie. 

Aby uzyskać pożądane rezultaty, konieczne będzie uwzględnienie wszelkich warunków formalnych pisma. W przeciwnym wypadku Sąd może zwrócić je do uzupełnienia. Jak wygląda przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego? Dowiesz się z tego artykułu. 

Jak napisać pozew rozwodowy krok po kroku?

Pierwszym krokiem do sporządzenia pozwu będzie zastanowienie się nad okolicznościami Twojej indywidualnej sytuacji oraz zdecydowanie się na rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzeczenia winy. Wpływa to w znaczącym stopniu na jego sposób sformułowania. 

Kiedy w trakcie trwania małżeństwa urodziły się dzieci, a na dzień złożenia pisma będą nadal małoletnie, to fakt ten również należy uwzględnić w pozwie rozwodowym. Dodatkowo konieczne będzie dodanie odpowiednich załączników do pisma. Niektóre z nich np. odpis aktu małżeńskiego, są obligatoryjne, podczas kiedy np. umowy majątkowe, faktury można załączyć opcjonalnie, dla udowodnienia określonego faktu. 

Dodatkowo jeżeli chcesz ubiegać się o alimenty na rzecz małoletnich dzieci lub podział majątku na sprawie rozwodowej, to konieczne będzie dołączenie takich dokumentów jak np. dowody finansowe (np. wyciągi bankowe, umowy o pracę), czy dokumenty dotyczące majątku (np. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy leasingowe).

Czym się różni pozew o rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest innym rodzajem pozwu niż ten bez orzekania o winie. W przypadku, kiedy wybierzesz orzeczenie rozwodu z winy małżonka, sąd będzie szczegółowo badał okoliczności sprawy. Efektem takiego postępowania będzie wskazanie strony lub stron, które są winne rozkładu pożycia małżeńskiego. W takim przypadku konieczne jest uwzględnienie dodatkowych elementów. 

Między innymi w uzasadnieniu pozwu z orzeczeniem o winie powinieneś szczegółowo przedstawić okoliczności, które świadczą, że to przez postępowanie drugiej strony nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy udowodnić, że zachowanie drugiego małżonka było tak rażące, że uniemożliwia dalsze utrzymanie małżeństwa. 

Kroki w przypadku formułowania pozwu bez orzeczenia o winie mogą się różnić, w końcu w tym przypadku sąd nie będzie sprawdzał, która ze stron ponosi odpowiedzialność za rozłam małżeństwa. 

Czy warto korzystać ze wzorów pozwu o rozwód?

Wykorzystanie gotowego wzoru z pewnością oszczędzi Twój czas, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w sporządzaniu pism procesowych. Pamiętaj jednak, że wzór pozwu powinien stanowić punkt wyjścia i jedynie ułatwić Ci zrozumienie jego struktury i zawartości. Ze względu na indywidualne okoliczności, warto skrupulatnie i dokładnie uzupełnić każdy element pozwu samodzielnie lub z pomocą specjalisty. 

Co musi zawierać pozew?

Pismo musi spełniać wymogi formalne, dlatego koniecznie pamiętaj, aby zamieścić te elementy w swoim piśmie:

 • oznaczenie miejsca i daty sporządzenia pisma,
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron postępowania,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • wskazanie na żądania powoda,
 • uzasadnienie powoływanych w pozwie twierdzeń,
 • wskazanie, czy między stronami podjęto działania naprawcze,
 • podpis powoda albo jego pełnomocnika,
 • wskazanie załączników.

Pamiętaj o tych elementach i nie trać czasu na błędy w dokumentach!

Bez powyższych komponentów Twój pozew może nie być w pełni skuteczny. Dodatkowo w przypadku braku takich części jak podpis składającego, sąd może wezwać powoda do uzupełnienia braków formalnych. Sformułuj go więc skrupulatnie, tak aby nie narażać się na przedłużenie postępowania.

Uzasadnienie pozwu o rozwód — pamiętaj o tym!

Uzasadnienie jest kluczowym elementem pozwu, który może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu. Należy w nim przedstawić argumenty dowodzące, że wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w różnych sferach życia. Należy skoncentrować się na sferze emocjonalnej, finansowej i fizycznej.

Uzasadnienie powinno zawierać również dowody na te twierdzenia, takie jak zeznania świadków, dokumenty finansowe czy inne dowody materialne. Należy zadbać o przedstawienie tych dokumentów w sposób klarowny i zrozumiały dla sądu.

Jeżeli potrzebujesz, skorzystaj ze wzoru zamieszczonego na naszej stronie, który może posłużyć jako punkt wyjścia do napisania właściwego pisma.

Jak uzasadnić pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Uzasadnienie powinno być rzetelne, obiektywne i skoncentrowane na faktach, aby przekonać sąd do rozpatrzenia pozwu zgodnie z Twoimi interesami. Pamiętaj więc, aby udowodnić, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Możesz wskazać, że nie prowadzicie wspólnego budżetu, nie zamieszkujecie wspólnie, czy uczucia między Wami już wygasły. Opisz też fakty i wydarzenia, które miały wpływ na obecną sytuację. 

Do każdego z powoływanych twierdzeń, warto również załączyć potwierdzenia na powoływane okoliczności. Dla przykładu jeżeli często kłóciłeś się z małżonkiem, do pozwu dodaj potwierdzenie w postaci udokumentowanej rozmowy między Wami.

Orzeczenie rozwodu ze względu na różnicę charakterów

Rozwód bez orzekania o winie może być w niektórych przypadkach oparty na niezgodności charakterów małżonków. Jest to sytuacja, w której różnice personalne i temperamenty stron prowadzą do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

W przypadku pozwu o rozwód ze względu na niezgodność charakterów należy uwzględnić kilka istotnych elementów:

 1. Opis niezgodności charakterów: w pozwie należy szczegółowo opisać różnice personalne i temperamenty małżonków, które prowadzą do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy skoncentrować się na charakterystycznych cechach i zachowaniach, które nie są możliwe do pogodzenia i utrzymania trwałych i zdrowych relacji.
 2. Dowody na niezgodność charakterów: należy dostarczyć dowody, które potwierdzą różnice personalne i temperamenty małżonków. Mogą to być świadectwa, zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia lub inne dowody materiałowe, które udowodnią, że niezgodność charakterów jest faktem, a nie tylko subiektywną oceną jednej strony.
 3. Przykłady negatywnych skutków: ważne jest również przedstawienie przykładów, jak różnice personalne i temperamenty małżonków negatywnie wpływają na relacje małżeńskie. Mogą to być konflikty, niemożność porozumienia, trudności w komunikacji, brak zrozumienia i szacunku dla siebie nawzajem, które prowadzą do rozwodu.
 4. Długość i intensywność problemów: w pozwie warto opisać, jak długo trwały problemy wynikające z niezgodności charakterów i jak intensywnie wpływały na małżeństwo. Może to pomóc w wykazaniu, że problem nie wynika z przejściowej sytuacji, ale jest trwałym i niemożliwym do naprawienia rozkładem pożycia małżeńskiego.
 5. Bezskuteczność terapii małżeńskiej: jeśli małżonkowie uczestniczyli w terapii małżeńskiej w celu rozwiązania problemów, warto to uwzględnić w pozwie. Jednak należy wykazać, że terapia była bezskuteczna.

Czy druga strona musi udzielić zgodę na rozwód?

Sąd nie potrzebuje zgody obu małżonków, aby orzec rozwód. Wystarczy, że po zakończeniu badania dowodów, sąd dojdzie do wniosku, że między małżonkami nastąpił kompletny i trwały rozpad więzi małżeńskiej, czyli więzi emocjonalnej, fizycznej oraz finansowej. 

Co muszę załączyć do pozwu?

Najważniejszym dokumentem, który musisz złożyć w sądzie, jest pozew rozwodowy. Pamiętaj, aby do pisma dołączyć również dodatkowy egzemplarz pozwu dla drugiej strony, czyli odpis pozwu. 

Drugim dokumentem, bez którego sąd nie weźmie pod uwagę Twojego pozwu, jest dowód zawarcia związku małżeńskiego, czyli odpis aktu małżeństwa. Wystarczający jest skrócony odpis aktu małżeństwa, który otrzymasz w urzędzie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Jeśli razem ze współmałżonkiem posiadacie dzieci, musisz załączyć również ich akty urodzenia. Pozew może zawierać wniosek dotyczący ustalonej opieki nad dziećmi, jeżeli wraz z drugą stroną macie wspólne stanowisko. 

Warto również dołączyć do pozwu zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy. Każdy pozew musi zostać oczywiście opłacony, więc do dokumentacji trzeba dołączyć także dowód wniesienia opłaty sądowej. 

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pamiętaj także, aby złożyć pismo w odpowiednim sądzie i zapłacić opłatę za jego wniesienie. Jeżeli chcesz zostać zwolniony z tej opłaty, konieczne będzie jednoczesne załączenie oświadczenie majątkowego oraz odpowiedniego żądania. 

Pozew o rozwód powinien zostać złożony samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Jeżeli składasz pozew samodzielnie, pamiętaj o sporządzeniu go w dwóch egzemplarzach, dołączeniu dokumentów, takich jak akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci oraz uiszczeniu opłaty sądowej. 

Co do zasady pozew rozwodowy należy złożyć do sądu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu małżonków. 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Aby skutecznie złożyć pozew o rozwód, musisz wybrać właściwy miejscowo sąd. Sprawy o rozwód rozpatrywane są w sądzie okręgowym. Jego właściwość natomiast będzie tam, gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Jeżeli żadna ze stron już tam nie mieszka, to pismo należy złożyć w okręgu miejsca zamieszkania strony pozwanej. W przypadku, gdy nie wiesz, gdzie mieszka strona pozwana, możesz złożyć pozew w sądzie okręgowym właściwym dla własnego miejsca zamieszkania.

Pozew rozwodowy należy złożyć w biurze podawczym sądu okręgowego lub wysłać go za pośrednictwem poczty.

Czy mogę złożyć pozew rozwodowy przez Internet?

Składanie wniosków o rozwód online nadal nie jest dostępne w wielu jurysdykcjach. Obecnie nie istnieją więc konkretne przepisy, które umożliwiają złożenie pozwu o rozwód online, jednak można zlecić napisanie tego wniosku za pomocą drogi elektronicznej.  

W celu złożenia pozwu o rozwód online możliwe jest skorzystanie z usług specjalistycznych firm prawniczych, adwokata, radcy prawnego lub aplikacji, które pomagają napisać pozew o rozwód. Te usługi pomagają w wypełnieniu wniosku o rozwód i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. 

Jednak ostatecznie to klient musi sam dostarczyć te dokumenty do sądu i kontynuować procedurę osobiście lub z pomocą pełnomocnika. Wówczas pismo należy złożyć do sądu okręgowego, aby uzyskać rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Strona będzie również zobowiązana do uiszczenia opłaty od pozwu, chyba że załączyła do niego odpowiedni wniosek. 

Ile wynosi opłata za wniesienie pozwu o rozwód?

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z pewnymi kosztami, które trzeba uwzględnić. W kasie sądu lub przelewem na podany numer konta będziesz musiał uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Załącz ją do swojego pozwu jako dowód spełnienia wymogów formalnych. 

Pozew o rozwód a zwolnienie z opłaty sądowej 

Zwolnienie z opłaty sądowej jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. Zgodnie z polskim prawem, sąd rozpoznający sprawę rozwodową może odroczyć lub zwolnić składającego pozew z obowiązku uiszczenia opłaty, jeśli osoba ta wykaże, że nie jest w stanie jej uiścić z powodów materialnych.

Aby uzyskać zwolnienie, konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej. Wniosek taki powinien być złożony wraz z pozwem o rozwód, przed wniesieniem opłaty. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłaty lub jej odroczeniu.

W przypadku przyznania zwolnienia z opłaty strona składająca pozew jest zwolniona z obowiązku jej uiszczenia. Jednak warto zaznaczyć, że zwolnienie to nie oznacza, że koszty procesu sądowego ponosi druga strona. Koszty te mogą zostać w ramach orzeczenia przypisane po stronie przegrywającej sprawę.

Wówczas pozew zawiera wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej, który powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi brak możliwości uiszczenia opłaty. Może to być m.in. zaświadczenie o niskich dochodach, decyzja o zasiłku społecznym, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument, który potwierdza trudną sytuację materialną osoby składającej pozew.

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację materialną sąd może odroczyć opłatę zasądzoną w sprawie. Takie odroczenie pozwala na zapłatę opłaty w późniejszym terminie.

Kiedy sąd oddala powództwo o rozwód?

Sąd oddali powództwo w pierwszej kolejności jeśli dobro nieletnich dzieci, mogłoby zostać zagrożone. Zrobi to również kiedy rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. To sytuacje, kiedy na przykład małżonek, który sprzeciwia się rozwodowi, dozna wielkiej krzywdy w wyniku rozpadu małżeństwa (np. jest nieuleczalnie chory i wymaga stałej opieki).

Ponadto powództwo może zostać oddalone, kiedy wziąć rozwód chce jedynie strona wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne jest również odpowiednie udowodnienie okoliczności wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Aby więc uzyskać rozwód, należy pamiętać o negatywnych przesłankach, po których wystąpieniu  sąd nie morze orzec rozwodu. 

Czy mogę wycofać pozew o rozwód?

Wniesione skutecznie pismo wywołuje skutki prawne, ale możesz cofnąć pozew o rozwód w odpowiednim momencie, bez uzyskiwania zgody drugiej strony. Wycofanie pozwu o rozwód jest możliwe, jednak należy pamiętać o pewnych warunkach i terminach. 

Kiedy jeszcze nie było pierwszej rozprawy rozwodowej, przepisy umożliwiają cofnięcie pozwu bez zezwolenia pozwanego. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie pozwu, musisz złożyć stosowne pismo w sądzie, który rozpatruje Twoją sprawę.

Złożyłem i opłaciłem pozew w sądzie, co dalej?

Jeżeli jednak jesteś pewny swojej decyzji i nie chcesz wycofywać pozwu, to sąd wkrótce dostarczy pismo drugiej stronie. Następnie zobowiąże pozwanego do wniesienia odpowiedzi na doręczony pozew w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Na końcu wyznaczy termin pierwszej sprawy rozwodowej.

Na pierwszej sprawie rozwodowej strony będą przedstawiały swoje żądania, argumenty oraz dowody. Sąd będzie analizował przedstawione dowody oraz przeprowadzał rozmowy ze stronami w celu zrozumienia ich stanowisk. Jeśli okaże się to konieczne, sąd może również zarządzić przeprowadzenie badań np. lekarskich czy psychologicznych.

Po wysłuchaniu dowodów i argumentów obu stron sąd podejmie decyzję na temat sprawy. Jeśli sprawa jest bardziej złożona, np. dotyczy dodatkowo podziału majątku, ustalenia alimentów, czy opieki nad dziećmi, może być potrzebne więcej niż jedno posiedzenie sądu.

Jak sprawdzić, czy małżonek złożył wniosek o rozwód?

Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy druga strona złożyła do Sądu pozew, jest po prostu zadzwonienie do Biura Obsługi Interesanta właściwego Sądu. Pamiętaj jednak, że telefonów jest mało a interesantów sporo – oczekiwanie na połączenie może trochę potrwać.

Co zrobić, gdy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód?

Jeżeli pozwany mimo doręczenia pozwu przez sąd, nadal go nie odbiera, możesz spróbować innej techniki doręczenia. Skontaktuj się z komornikiem, który znajduje się w miejscu przebywania pozwanego. Wówczas komornik spróbuje osobiście doręczyć Twoje pismo.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Kiedy znajdziesz się po tej drugiej stronie i niedawno odbierałeś pozew o rozwód to konieczne będzie sporządzenie odpowiedzi do sądu. Przeczytaj dokładnie otrzymany dokument i zastanów się, w jaki sposób chcesz się do niego ustosunkować. 

W razie potrzeby skontaktuj się ze specjalistą, który doradzi jakich dowodów i argumentów powinieneś użyć. Pamiętaj, aby przestrzegać terminów i upewnij się, że Twoja odpowiedź spełnia wszystkie wymogi formalne.

Kiedy dostanę wyrok rozwodowy? 

Zależy to od wielu czynników, takich jak obciążenie sądowe, stopień skomplikowania sprawy, ilość przesłuchiwanych świadków, powoływanych dowodów i wiele innych. Najlepiej skontaktować się z prawnikiem lub śledzić postępy sprawy w sądzie, aby uzyskać najnowsze informacje. 

Wydanie werdyktu powinno mieć miejsce w trakcie posiedzenia, które zakończyło rozprawę. Sąd może jednak wydać orzeczenie po zakończeniu rozprawy o odroczeniu jego ogłoszenia. Wówczas wskazuje konkretną datę, która przypada nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu rozprawy.

Złożenie pozwu o rozwód to ważny krok w procesie rozwiązania małżeństwa. Dbałość o poprawne sformułowanie pisma, dołączanie odpowiednich dokumentów i skonstruowanie uzasadnienia może mieć istotny wpływ na przebieg postępowania sądowego. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, który pomoże ci w tym procesie.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód