Nie popełnij TEGO błędu starając się o alimenty na dzieci

Mężczyzna stoi na tle nawiązującym do alimentów na dzieci
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Kiedy małżeństwo ma małoletnie dzieci, rozwód może okazać się bardziej skomplikowany. Oczywiście, jeżeli wypracowaliście wspólne stanowisko w sprawie ważnych kwestii dotyczących małoletnich, to sprawa może zakończyć się już na pierwszym posiedzeniu. 

Dla sądu bardzo ważną przesłanką w orzeczeniu rozwodu są dzieci. Oddali więc wniosek o rozwód małżonków, w przypadku gdy na skutek rozwodu, dobro małoletniego miałoby ucierpieć. Dlatego też w trakcie rozwodu jedną z podstawowych kwestii do uregulowania są alimenty na małoletnich. 

Alimenty na małoletnich mają na celu zapewnienie środków utrzymania i wsparcia finansowego dzieci po rozwodzie rodziców. Sąd rozpatruje wnioski dotyczące alimentów na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwzględnia zarówno perypetie dzieci, jak i możliwości finansowe opiekunów.

Ważne jest, aby zarówno opiekunowie dziecka, jak i druga strona byli w pełni świadomi swoich praw i obowiązków dotyczących alimentów na małoletnich. Dzieci mają prawo do wsparcia w utrzymaniu i wychowaniu od rodziców, a sąd podejmuje decyzję mając na uwadze najlepsze interesy dziecka.

Czym są alimenty na dzieci? 

Obowiązek alimentacyjny rodziców to prawne zobligowanie pozwanego do uiszczania odpowiednich środków na rzecz zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Oczywiście zależą one od indywidualnych okoliczności stron, którymi sąd kieruje się w trakcie określania ich wysokości. 

Sąd bierze pod uwagę m.in. sytuację zarobkową i majątkową obu rodziców, koszty utrzymania dziecka, jego wiek, zdolności i możliwości rozwoju, a także standard życia, jaki dziecko miałoby zachować, gdyby opiekunowie pozostawali małżeństwem. Alimenty mogą być ustalone w drodze ugody między rodzicami lub na podstawie postanowienia sądu. W przypadku niewywiązania się z obowiązku uiszczania alimentów możliwe są różne sankcje, w tym zajęcie wynagrodzenia lub emerytury. 

Potrzeby dziecka a obowiązek alimentacyjny

Potrzeby dziecka w przypadku alimentów to zbiór uzasadnionych wydatków finansowych związanych z jego wychowaniem i rozwojem. Sąd przy obliczaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę różne aspekty, takie jak wyżywienie, higiena, mieszkanie, odzież, leczenie, wypoczynek, rozrywka i edukacja. 

W przypadku alimentów ważne jest, aby wydatki były uzasadnione i konieczne dla zapewnienia dziecku odpowiedniego poziomu życia i środków wychowania. Sąd może uwzględnić takie koszty jak żywność, odzież, lekarstwa, wizyty u lekarza, zabawki i edukację. Jednak koszty związane z luksusowymi przedmiotami lub działaniami, które nie są konieczne dla dziecka, mogą nie zostać uwzględnione.

Od czego zależy wysokość alimentów? 

Sąd orzekając w sprawie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, weźmie pod uwagę nie tylko wysokość kosztów na zaspokojenie perypetii dziecka, ale także sytuację finansową jego rodziców. 

Podczas ustalania ich wysokości, sąd będzie dążył do tego, aby dziecko miało poziom życia taki sam jak jego rodzice. Celem takiego rozwiązania jest zminimalizowanie negatywnych skutków rozwodu dla dziecka, tak aby nie odczuło różnicy, chociażby w kwestii finansowej. 

Wysokość alimentów może zależeć od kilku czynników, takich jak:

 1. Dochody rodziców – sąd bierze pod uwagę zarobki i inne źródła dochodów rodziców, takie jak renta czy zasiłek rodzinny. Im wyższe dochody, tym większe jest prawdopodobieństwo regularnego opłacania wyższych alimentów.
 2. Koszty utrzymania dziecka – sąd bada, jakie koszty są niezbędne do zaspokojenia potrzeb dziecka. Uwzględnia wydatki związane z mieszkaniem, żywnością, opieką medyczną, edukacją czy rozrywką. Na podstawie tych kosztów sąd ustala ile powinny wynosić alimenty, aby zapewnić dziecku odpowiedni poziom życia.
 3. Liczba dzieci – jeśli rodzic uiszcza alimenty dla więcej niż jednego dziecka, wysokość alimentów może być ustalana w odniesieniu do liczby dzieci, równomiernie rozdzielając koszty utrzymania między rodzeństwo.
 4. Sektor zamieszkania – koszty utrzymania dzieci mogą się różnić w zależności od regionu, w którym mieszkają rodzice. Sąd może wziąć pod uwagę różnice w kosztach życia i dostosować wysokość alimentów na dziecko do tych różnic.
 5. Umiejętność zarządzania finansami – jeśli jeden z rodziców ma trudności z zarządzaniem finansami, sąd może uwzględnić tę sytuację i ustalić niższe alimenty, aby zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe dla dziecka.

W każdym przypadku sędzia będzie analizował indywidualne okoliczności i dostępne informacje, aby ustalić sprawiedliwą wysokość alimentów, która będzie najlepiej odpowiadać potrzebom dzieci. 

Czy paragony mogą być dowodem w sprawie o alimenty?

Nie, paragony nie mają wartości jako dowód z oficjalnych lub prywatnych dokumentów, zgodnie z obecnym orzecznictwem sądowym. To dlatego, ze te dokumenty nie są rachunkami imiennymi i w rzeczywistości trudno ustalić, kto zapłacił za przedmioty na nich widniejące. 

Taki dowód zapłaty potwierdza jedynie jednorazowe wydatki z określonego czasu, co nie jest wystarczającym świadectwem regularnego ponoszenie takich kosztów. Sąd co prawa może je uznać za dowód, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Są to sytuacje, w których wydatki są dostatecznie sprecyzowane i nie budzą wątpliwości dotyczących ich poniesienia przez stronę (np. zakup wózka dla dziecka lub innych artykułów dla niemowląt) lub dotyczą codziennych wydatków na produkty konsumpcyjne (jedzenie, środki czystości itp.). Ważne jest wtedy, aby udowodnić, że przedstawiona ilość na paragonach nie jest zbyt wysoka. 

Jeżeli strona nie posiada innych dokumentów potwierdzających wydatki, to paragony mogą w ostateczności zostać dołączone do pozwu. Wówczas warto je skorelować z potwierdzeniami zapłaty z banku. 

Co zrobić w sytuacji, gdy trudno udokumentować niektóre wydatki na dziecko?

Aby poprawnie wyliczyć alimenty, warto uwzględnić wszelkie wydatki na dziecko na przykład korepetycje, dodatkowe zajęcia, czy pomoc opiekunki. Niestety często zdarzają się takie sytuacje, kiedy stronie trudno udowodnić takie wydatki. Głównie dzieje się to ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji. W końcu za takie usługi najczęściej płacimy gotówką. 

W takiej sytuacji, aby udowodnić że dziecku przysługują alimenty w danej wysokości warto posłużyć się zeznaniami świadków, czyli tzw. dowodami pośrednimi. Możesz również powołać się na obecne stawki usług w obrębie miejsca zamieszkania dziecka. 

Alimenty w przypadku opieki naprzemiennej

Jak już zostało to wspomniane, zasądzający alimenty zgodnie z art. 58§1 k.r.o. ma obowiązek wskazania, chociaż to minimalnych alimentów na dziecko, kierując się prawem do równej z rodzicami stopy życia. 

W przypadku orzeczenia opieki naprzemiennej sąd zazwyczaj wskazuje, miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców, od drugiego natomiast zasądza symboliczną kwotę alimentów. 

Jednakże wszystko zależy od indywidualnych okoliczności stron. W końcu dziecko może mieć wyższe potrzeby finansowe, niż możliwości jednego z opiekunów. Wówczas obowiązek alimentacyjny polega na równoczesnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz pokrywaniu alimentów przez rodzica, który ma lepszą sytuację majątkową. 

Jak ubiegać się o podwyższenie kwoty alimentów?

W przypadku, gdy zasądzona kwota jest niewystarczająca, można próbować złożyć wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko przed sądem. Rodzic składa pozew w imieniu niepełnoletniego dziecka lub samo dziecko po osiągnięciu 18. roku życia. 

Powodem wniosku jest wówczas zmiana w stosunkach mająca wpływ na wysokość świadczenia. Zmiana w stosunkach obejmuje głównie wzrost potrzeb dziecka i zmianę sytuacji finansowej stron wniosku. Pozew składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny). Konieczne jest odpowiednie uzasadnienie pozwu oraz dołączenie dowodów. 

Jak bezrobotny rodzic może uzyskać alimenty na dziecko?

W przypadku bezrobotnych rodziców obowiązek alimentacyjny zależy od potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych zobligowanego. Alimenty mogą zostać przyznane w całości lub częściowo. Wówczas sąd może zdecydować, że bezrobotny rodzic będzie zobowiązany do podejmowania wysiłku i osobistych starań w celu utrzymania lub wychowania dziecka. Istnieje również szereg środków, które bezrobotna matka dziecka może wykorzystać celem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

W przypadku wystąpienia trudności finansowych bezrobotni rodzice mogą również ubiegać się o pomoc społeczną, która obejmuje m.in. wypłatę świadczeń z tytułu pomocy materialnej, pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla osób bezdomnych, dopłaty do czynszu oraz pomoc w zakresie opieki zdrowotnej.

Ważne jest, aby bezrobotni rodzice skonsultowali się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej czy poradnie prawne, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych im wsparć finansowych i prawnych. 

Jak długo będę musiał opłacać alimenty?

Często mylnie stwierdza się, że w momencie osiągnięcia pełnoletniości, opiekun zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Jednakże rodzic ma obowiązek wspierać finansowo swoje dziecko, tak długo jak nie będzie mogło utrzymać się samodzielnie. 

Oznacza to, że podopieczny najpierw będzie musiał osiągnąć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Wówczas nawet jeśli podejmuje pracę, a wynagrodzenie nie starcza w pełni na pokrycie jego usprawiedliwionych potrzeb, to rodzic nadal będzie musiał dokładać się do jego utrzymania, chociaż w części. 

Kiedy mogę przestać płacić alimenty? 

Zobowiązany może uchylić się od regulowania alimentów, dopiero jeżeli dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Istnieje jednak parę przesłanek, aby zawiesić alimenty już wcześniej. 

Ma to miejsce, kiedy podopieczny ze swojej winy nie może znaleźć pracy lub lekceważy w znaczącym stopniu edukacje. Wówczas po udowodnieniu, że dziecko nie dokłada starań, organ może zmniejszyć lub uchylić kwotę alimentów, którą zobligowany płaci na dziecko. 

Jednak decyzja taka nie powinna być podejmowana w sposób arbitralny. Sąd musi wziąć pod uwagę okoliczności i interesy dziecka oraz sprawiedliwie rozpatrzyć sytuację. Istnieje także możliwość zmiany wysokości alimentów. Możliwe jet to, kiedy zmianie ulegną okoliczności mające wpływ na zdolność płatnika do ich opłacania, np. utrata pracy lub znaczące obniżenie zarobków. W każdym przypadku, decyzję w sprawie alimentów podejmuje sąd, po uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i dowodów. 

Jak zasądzić alimenty na dorosłe dziecko? 

Zgodnie z prawem, nie ma jednoznacznie ustalonego wieku, w którym przestaje obowiązywać obowiązek alimentacyjny. Nawet więc, kiedy dziecko jest pełnoletnie ma prawo do równej stopy życiowej, co rodzice. Obowiązek ten trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb.

Istnieje wiele sytuacji, w których obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie wygasa, na przykład w przypadku choroby psychicznej lub niepełnosprawności dziecka. Nawet gdy dziecko jest już dorosłe, obowiązek alimentacyjny może być kontynuowany. W takim przypadku alimenty mogą być płatne bezpośrednio do rąk dorosłego dziecka, a nie do matki czy opiekuna.

W celu zakończenia obowiązku alimentacyjnego konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, w którym oceniane są indywidualne okoliczności i możliwości dziecka. Wobec tego alimenty na dorosłe dziecko mogą zostać uznane za zasadne, kiedy dziecko nadal studiuje i podejmuję pracę dorywczą.

Jak zawiesić płacenie alimentów?

Jeżeli wykażesz, że obowiązek alimentacyjny powoduje Twój niedostatek i jest nadmiernie obciążający, to sąd również może orzec o uchyleniu lub obniżeniu wysokich alimentów. W takiej sytuacji pozwany będzie musiał udowodnić, że przez opłacane alimenty nie ma środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych. 

Przykładem może być sytuacja, w której obciążony został zwolniony z pracy i nie może znaleźć nowego zatrudnienia. W wyniku utraty dochodów nie ma możliwości pokrycia swoich podstawowych kosztów utrzymania, takich jak mieszkanie, jedzenie czy opłaty za media. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek do sądu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.
Jednak musi udowodnić, że faktycznie nie posiada środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Sąd dokładnie przeanalizuje jego zarobkowe i majątkowe możliwości, a następnie oceni, czy obowiązek alimentacyjny jest nadmiernie obciążający. Warto zaznaczyć, że podejmie taką decyzję w oparciu o konkretne okoliczności sprawy, dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Uwzględni zarówno sytuację finansową obciążonej osoby, jak i potrzeby dziecka, które jest uprawnione do złożenia wniosku o alimenty.

Czy prawo do alimentów wygasa z momentem zawarcia kolejnego związku małżeńskiego?

Nie, prawo do alimentów nie wygasa z momentem zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. Nawet jeśli osoba uprawniona do alimentów zawrze nowy związek małżeński, to rodzic nadal ma obowiązek świadczyć alimenty dziecku. 

Obowiązek płacenia alimentów wynika z prawa i jest niezależny od statusu cywilnego danej osoby. Zawarcie kolejnego małżeństwa nie zwalnia z obowiązku uiszczania alimentów, chyba że sąd zdecyduje inaczej na podstawie określonych przepisów prawa.

Co grozi mi za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów na dziecko grozi karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności na okres do roku, zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Wysokość kary zależy od okoliczności sprawy i sytuacji majątkowej dłużnika. W skrajnych przypadkach, gdy dłużnik systematycznie unika płacenia alimentów, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że obowiązek płacenia alimentów wynika z prawa rodzinnego i jest nakładany na rodziców, którzy nie mieszkają z dzieckiem. Celem alimentów jest zapewnienie dziecku odpowiedniego utrzymania i wsparcia finansowego, niezależnie od tego, czy rodzice są małżeństwem, w separacji czy rozwiedzeni.

W przypadku nieterminowego lub braku pokrywania alimentów, drugi rodzic może złożyć wniosek o egzekucję alimentów do sądu. Może on wówczas orzec sankcje wobec dłużnika, które mają na celu wymuszenie regularnych wpłat alimentacyjnych.

Należy jednak zauważyć, że często dochodzi do sytuacji, kiedy dłużnik jest niezdolny do zapłacenia alimentów z powodu braku pracy, niskiego dochodu, ciężkiej sytuacji finansowej lub innych trudności. W takich przypadkach sąd może rozważyć indywidualne okoliczności sprawy i ustalić inną formę spłaty lub zastosować inny środek wymuszający płatności. Ostatecznie, nieterminowe opłacenie alimentów jest poważnym naruszeniem prawa i może prowadzić do różnych sankcji, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dziecku. 

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko? 

Wniosek o alimenty na dziecko możesz zlecić specjaliście lub napisać go samodzielnie. Ważne jest jednak odpowiednie przygotowanie się do tego procesu i zawarcie w piśmie określonych elementów. 

Są to takie komponenty jak oznaczenie stron, sądu właściwego, daty i miejsca sporządzenia pisma, wartości przedmiotu sporu, wskazanie na rodzaj pisma, czy podpis składającego. Bardzo ważne jest również zawarcie w nim żądań powoda oraz odpowiednie uzasadnienie powołanych w pozwie twierdzeń. Pamiętaj także o dołączeniu załączników oraz wskazaniu, czy strony podjęły działania mające na celu ugodowe załatwienie sprawy. 

Jak złożyć pozew o alimenty do sądu?

Po sporządzeniu pozwu sprawdź właściwość sądu. Pismo powinno trafić do Sądu Rejonowego w obrębie miejsca zamieszkania pozwanego lub osoby uprawnionej do alimentów. Pamiętaj też, aby wybrać odpowiedni wydział, który zajmuje się alimentami, czyli wydział rodzinny i nieletnich. 

Wniesienie pisma w sprawie alimentów jest wolne od opłaty sądowej zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych. Możesz więc udać się do właściwego sądu i wnieść pismo w biurze podawczym lub wysłać je pocztą na adres wskazany na jego stronie.

Do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego, a konkretnie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.  Pamiętaj, aby sprawdzić również właściwość miejscową sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to sąd właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej lub strony pozwanej. Wybór ten należy do osoby składającej pozew, czyli powoda. 

Jakie są koszty sądowe sprawy o alimenty? 

Jeżeli już wiesz ile wynoszą alimenty na dziecko i pragniesz złożyć pozew w sprawie o alimenty, pewnie zastanawiasz się ile będzie Cię to kosztować. Zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych. 

Oznacza to, że zarówno w postępowaniu przed sądem jak i postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika w sprawie o alimenty możesz być zwolniony z uiszczenia tych kosztów.

Jak otrzymać świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny to system wsparcia finansowego dla osób uprawnionych, które nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Świadczenia z funduszu przysługują osobom do 25 roku życia, osobom niepełnosprawnym i osobom o dochodzie poniżej 900 zł na osobę w rodzinie. Wniosek o świadczenia z funduszu składa się w urzędzie gminy lub miasta. Środki możesz otrzymać przelewem lub w gotówce w oddziałach banku.

Podsumowując, sporządzenie pozwu o alimenty może być skomplikowane. Jednak jeżeli dobrze się do tego przygotujesz, możesz zmniejszyć ryzyko niepowodzenia. Na naszej stronie znajdziesz wiele przydatnych artykułów, które pozwolą Ci na rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących obowiązku alimentacyjnego.

Jak wygląda sprawa o alimenty?

Sprawa o alimenty na dziecko jest postępowaniem sądowym, które ma na celu ustalenie i egzekucję obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka przez jednego z opiekunów lub innych osób odpowiedzialnych za jego utrzymanie.

Aby rozpocząć postępowanie o alimenty na dziecko, strona zainteresowana musi złożyć pozew do sądu rodzinnego. W pozwie powinny zostać określone zarówno uprawnienia, jak i obowiązki każdej ze stron, a także wysokość alimentów, która powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości zarobkowych drugiej strony.

W czasie procesu sądowego przeprowadzane są rozmowy, dochodzenia i przesłuchania świadków, w celu ustalenia rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka oraz dochodów i możliwości zarobkowych strony obciążonej. Sąd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie, uwzględniającą wszystkie te czynniki.

Po wydaniu wyroku sądu strona zobligowana jest zobowiązana do regularnego płacenia alimentów na rzecz dziecka. W przypadku niewykonania obowiązku alimentacyjnego strona uprawniona może wystąpić do sądu z wnioskiem o egzekucję alimentów, która może mieć formę potrącenia środków z wynagrodzenia, zajęcia rachunków bankowych lub innych form wykonawczych.

Czy mogę być zobowiązany do płacenia alimentów bez udziału sądu?

Tak, w niektórych przypadkach możesz zostać zobligowany do płacenia alimentów bez udziału sądu. Na przykład, jeśli jesteś w separacji i wyrażasz dobrowolną zgodę na płacenie alimentów, możesz ustalić te płatności bezpośrednio z drugim rodzicem dziecka.

Jednak w przypadku sporów lub braku zgody, konieczne może być zaangażowanie sądu w ustalenie wysokości i warunków płatności alimentów. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje konkretne prawa i obowiązki w danym przypadku. 

Przykładem innego rozwiązania jest sporządzenie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego. Zazwyczaj dokument ten jest niepodważalny i działa jak wyrok sądowy. W związku z tym, niezależnie od sytuacji, każda ze stron będzie miała obowiązek realizować postanowienia zapisane w akcie notarialnym. Natomiast w przypadku braku wywiązania się ze obowiązku alimentacyjnego, możliwe jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika na podstawie wiążącego aktu notarialnego.

Co zrobić, jeśli zobligowany rodzic nie płaci alimentów?

Kiedy dłużnik nie spłaca alimentów, możesz skorzystać z paru kroków, aby skutecznie rozwiązać ten problem:

 1. Zgłoś się do komornika – jeżeli masz prawomocne orzeczenie w sprawie wysokości przyznanych alimentów, możesz zgłosić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Do wniosku załącz orzeczenie sądu. Wówczas komornik będzie mógł egzekwować zaległe należności z majątku dłużnika i np. zająć jego konto lub wynagrodzenie z pracy.
 2. Skorzystaj z Funduszu alimentacyjnego – ta instytucja jest możliwa, kiedy egzekucja alimentów jest nadal bezskuteczna. Pamiętaj jednak, że aby uzyskać alimenty z funduszu musisz spełniać odpowiednie warunki. Można się o nie ubiegać nawet w sytuacji ukończenia przez dziecko 18 lat, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900 zł netto miesięcznie. 
 3. Spróbuj zasądzenia alimentów od krewnych dłużnika – dzieci mają prawo do równej stopy życiowej co rodzice. Jeżeli więc egzekucja alimentów jest bezskuteczna możesz ubiegać się o przyznanie ich od krewnych dłużnika. Wówczas pozew należy złożyć przeciwko np. dziadkom czy rodzeństwu byłego małżonka. 

Zaległe alimenty — jak je odzyskać zgodnie z prawem? 

Celem odzyskania zaległych alimentów w pierwszej kolejności należy skorzystać z możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik wykorzysta wszelkie możliwości, aby odzyskać zaległe należności od dłużnika. 

Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, a dłużnik uporczywie nie płaci alimentów, w świetle prawa może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 209 k.k. Są to sytuacje, w których dłużnik uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego prawomocnym dokumentem np. orzeczeniem sądowym, ugodą, czy inną umową przez co najmniej 3 miesiące, czy w kwocie równej alimentów za 3 miesiące. 

Za takie działania sprawca może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. Wówczas takie przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

W takiej sytuacji nie jest to jednoznaczne z zawieszeniem obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli uprawniony złoży tytuł wykonawczy do alimentów we właściwym zakładzie karnym, to zostaną one uiszczane z należności za pracę dłużnika lub pieniędzy znajdujących się w depozycie zakładu karnego.  

Czy warto skorzystać z pomoc prawnika/adwokata w sprawie o alimenty?

Nowy Etap pomógł już wielu osobom, udzielając im odpowiednich porad prawnych. Wiemy, że proces ten może być szczególnie trudny, kiedy w grę wchodzi dobro Twoich dzieci. Dlatego warto sięgnąć po pomoc i skierować sprawę do prawnika.

Ale dlaczego właściwie warto zdecydować się na wsparcie? Oto kilka powodów:

 1. Doświadczenie i wiedza prawna. Prawnicy specjalizujący się w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych posiadają wiedzę i doświadczenie, które mogą okazać się niezbędne w skomplikowanych przypadkach. Z jego pomocą z łatwością obliczysz wysokość alimentów i wydatki na dziecko, przygotujesz pozew w sprawie alimentów, czy zbierzesz odpowiednie załączniki.
 2. Ochrona Twoich interesów. Prawnik będzie chronił Twoje interesy i dbał o to, abyś otrzymywał odpowiednią kwotę alimentów na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Przedstawienie mocnych argumentów. Specjaliści znają odpowiednie przepisy prawne i mogą pomóc w przygotowaniu mocnych argumentów, które sprawią, że Twoje uzasadnienie stanie się bardziej przekonujące. 
 4. Skomplikowane procedury. Przebieg sądowych procedur alimentacyjnych może być skomplikowany. Dlatego dzięki odpowiedniemu wsparciu zrozumiesz proces ubiegania się o alimenty. Dodatkowo prawnik będzie Twoim przewodnikiem, który poprowadzi Cię przez ten trudny proces.

Oczywiście, korzyści ze skorzystania z pomocy prawnika/adwokata zależą od indywidualnej sytuacji i mogą być różne w zależności od konkretnego przypadku. Jednak w większości przypadków warto skonsultować się z prawnikiem, aby otrzymać profesjonalne doradztwo i wsparcie w momencie wystąpienia o alimenty. 

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód