Pozew o alimenty na dziecko. Ekspert: „napisz raz a dobrze”

Mężczyzna zastanawia się na temat pozwu o alimenty
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Każdorazowo przy rozwodzie Sąd sprawdza, czy dobro dziecka na skutek rozpadu małżeństwa jest zagrożone. Warto pamiętać, że w takich przypadkach orzeczenie rozwodu będzie niedopuszczalne. 

Jeżeli jednak dojdzie do wydania wyroku rozwodowego, Sąd obligatoryjne zdecyduje również postanowieniem o przysługujących świadczeń alimentacyjnych na małoletnie dziecko. Wówczas konieczne będzie złożenie pozwu o alimenty na dziecko.

Polubowne rozwiązanie sprawy, czy pozew o alimenty?

Rodzic, który w większej części sprawuje opiekę nad dzieckiem może złożyć pozew o alimenty. Innym sposobem jest próba uzgodnienia z byłym małżonkiem wysokości świadczeń alimentacyjnych, celem zaspokojenia potrzeb dziecka. 

Pamiętaj, że lepszym rozwiązaniem będzie zawsze ugodowe rozwiązanie wszystkich spraw dotyczących małoletniego dziecka. Warto więc wspólnie podjąć próbę mediacji lub zawrzeć porozumienie dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli jednak taka ugoda między byłymi małżonkami nie będzie możliwa, to orzeczenie sądu może stać się jedynym wyjściem. Wówczas Sąd sprawdzi wysokość kosztów ponoszonych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dziecka. 

Warto jednak wspomnieć, iż uzasadnione potrzeby dziecka nie kończą się na kosztach ponoszonych na jego utrzymanie związane z zapewnieniem mieszkania, czy wyżywienia. Wówczas w koszty wchodzą również kwoty potrzebne na zapewnienie dziecku odzieży, ale też jego rozwoju. Zatem zaliczać się będą środki poniesione na rozrywkę, realizację pasji, zajęcia dodatkowe, kulturę, ale też wakacje. 

Pamiętaj o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych

Zabezpieczenie alimentów to rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Sąd może zgodzić się na takie rozwiązanie w przypadku złożenia wniosku osoby zainteresowanej. To uprawnienie przysługuje w każdym z typów postępowania o alimenty tj. w sprawie o rozwód, czy sprawie o podwyższenie alimentów.

Zabezpieczenie alimentów będzie trwało od momentu uprawomocnienia wyroku do momentu zastąpienia go przez wyrok w sprawie o zasądzenie alimentów. Oznacza to, że postanowienie o zabezpieczenie alimentów jest natychmiastowo skuteczne.

Musisz pamiętać, że kwota przyznana na podstawie wniosku o zabezpieczenie alimentów może różnić się od tej orzeczonej przez sąd w postępowaniu alimentacyjnym. Ponadto sąd nie może wydać postanowienia, w którym kwota zabezpieczenia będzie przekraczała żądanie uprawnionego.

Nie oznacza to jednak, że sąd dobrowolnie decyduje o wysokości przyznanej kwoty. Jest zobowiązany przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z art. 135 KRiO świadczenia alimentacyjne zależą od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od możliwości finansowych każdej ze stron postępowania. 

Pozew o alimenty – o czym muszę pamiętać?

Każde pismo procesowe musi spełniać określone przepisami wymagania formalne. Przy formułowaniu wniosku należy pamiętać o takich elementach jak:

 • oznaczenie sądu, do którego skierowane jest pismo, 
 • oznaczenie stron – imiona i nazwiska, a także wskazanie przedstawicieli ustawowych i pełnomocników w sprawie, miejsca zamieszkania, numery PESEL,
 • wartość przedmiotu sporu – suma świadczeń alimentacyjnych za rok lub za cały okres ich trwania (jeżeli alimenty mają być uiszczane krócej niż rok),
 • wskazanie rodzaju pisma np. pozew o alimenty, pozew o świadczenia alimentacyjne, 
 • osnowa wniosku – czyli miejsce, w którym znajdują się żądania, o które wnioskujesz, 
 • uzasadnienie pozwu – tj. wskazanie faktów oraz oświadczeń, które potrzebne są do ustalenia stanu faktycznego dotyczącego małoletniego dziecka, a także wskazanie dowodów, które potwierdzają podniesione w pozwie twierdzenia,
 • podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
 • załączniki np. skrócony akt urodzenia dziecka, skrócony akt małżeństwa, zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Opłaty za pozew o alimenty, a także wszelkie wnioski o ich obniżenie, czy podwyższenie obciążają jedynie pozwanego, jeżeli złoży je osoba uprawniona. Zobowiązany do płacenia alimentów uiszcza opłaty sądowe w normalnym trybie. Wysokość opłat zależna jest od wartości sporu tj. kwoty alimentów. 

Kiedy przysługują alimenty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami alimenty przysługują również na nienarodzone dziecko. W takiej sytuacji matka dziecka może żądać od ojca dziecka uiszczenia kwoty, która będzie niezbędna do utrzymania matki oraz dziecka przez okres trzech miesięcy. 

Dodatkowo musisz wiedzieć, że świadczenia alimentacyjne mogą zostać zasądzone przez Sąd na dowolny okres. Jednakże obowiązek ich opłacania ciąży na zobowiązanym do czasu, kiedy dziecko nie będzie w stanie się samodzielnie utrzymać.

Często taką granicą jest okres podejmowania nauki przez dziecko, w którym nie ma ono możliwości jednoczesnego podejmowania pracy zarobkowej. Pamiętaj więc, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje z dniem ukończenia 18 roku życia. Sytuacja osobista dziecka jest jednak indywidualnie rozpatrywana przez Sąd.

Jak wysokich alimentów można żądać?

To jaką Sąd zasądzi wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy od wielu indywidualnych czynników. W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że sąd będzie kierował się zasadą utrzymania podobnego poziomu finansowego dzieci i rodziców. 

Oznacza to, że świadczenia alimentacyjne nie są wyznaczane według określonych z góry stawek, a zależą od potrzeb dziecka i zarobków jego rodziców. Jako stałe koszty ponoszone na utrzymanie dziecka zaliczyć trzeba wydatki na:

 • wyżywienie, 
 • kosmetyki, 
 • utrzymanie mieszkania oraz media np. energia, woda, gaz, telewizja, 
 • obuwie, 
 • odzież, 
 • środki czystości, 
 • szkołę, studia
 • zajęcia dodatkowe, 
 • akcesoria szkolne np. podręczniki, długopisy itp., 
 • leczenie tj. wizyty lekarskie, leki itp. 
 • transport publiczny, 
 • rozrywkę, 
 • zabawki, 
 • kulturę tj. książki, bilety do kina, czy teatru

Możesz zbierać wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów utrzymania dziecka. Będą to takie dokumenty jak faktury za zajęcia dodatkowe, leczenie, szkołę itp. Ponadto w uzasadnieniu należy wskazać wszelkie znane okoliczności dotyczące sytuacji finansowej drugiej strony. 

Czy mogę zmienić wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Orzeczone przez sąd alimenty zawsze można zmienić. Możliwe jest to poprzez polubowne ustalenia między stronami lub postępowanie sądowe. Wówczas należy złożyć pozew o podwyższenie lub obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Sąd podczas rozpatrywania zasadności wniosku będzie sprawdzał, czy dziecko może się samodzielnie utrzymać oraz, czy jego działanie w celu poszukiwania pracy jest wystarczające. Jeżeli Sąd zauważy, że dziecko nie podejmuje nauki, a jednocześnie w sposób zawiniony nie podejmuje pracy zarobkowej, to może znieść obowiązek alimentacyjny wobec jednego z rodziców. 

Warto pamiętać również o możliwości skorzystania z pomocy adwokata, czy radcy prawnego przy formułowaniu pozwu. Pomoże Ci on napisać pozew, ale także obliczyć wysokość alimentów. Jego doświadczenie zawodowe może być niezbędne w procesie o świadczenia alimentacyjne.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód