Rozwód z orzeczeniem o winie (fakty i mity, które musisz znać)

Mężczyzna stoi przed grafiką przedstawiającą osoby biorące rozwód z orzeczeniem o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest stosunkowo rzadziej wybieraną formą rozwiązania małżeństwa. Prawdopodobnie dlatego, że wiąże się często z dłuższym czasem oczekiwania na rozwiązanie sprawy, wyższym stopniem skomplikowania procesu czy trudnymi emocjami. 

Istnieją jednak przypadki, w których rozwód z orzeczeniem o winie jest konieczny, warto więc dobrze przygotować się do takiego procesu. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, co powinieneś wiedzieć przed złożeniem pozwu rozwodowego z winy jednego z małżonków oraz jak go wnieść do sądu. 

Czym jest rozwód z winy małżonka? 

Rozwód z orzeczeniem o winie to takie rozwiązanie małżeństwa, w którym sąd bada stopień winy obu stron w rozpadzie. Powinieneś rozważyć taką formę rozwiązania małżeństwa w sytuacji, kiedy między Tobą a partnerem istnieje konflikt i niemożliwe jest polubowne uzyskanie rozwodu. 

Musisz wiedzieć, że osoba, która jest winna rozpadu pożycia małżeńskiego, nie może wnieść do sądu pozwu o jego rozwiązanie. Jeżeli więc istnieje uzasadniona przyczyna rozpadu małżeństwa taka jak np. przemoc domowa, zdrada, lub inne poważne naruszanie obowiązków małżeńskich, to zastanów się nad taką formą jego rozwiązania.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Po pierwsze, jeśli wygrasz, możesz żądać przyznania obowiązku alimentacyjnego od winnego małżonka na siebie. Wówczas trzeba udowodnić, że rozwód miał wpływ na istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka.

Po drugie, orzekanie winy może, ale nie musi prowadzić do nierównego podziału majątku. Sama zdrada jednak nie ma na to żadnego wpływu. Sąd mógłby pozbawić małżonka praw do jego części majątku tylko w szczególnych przypadkach, np. gdyby partner stracił pracę, regularnie wdawał się w romanse i trwonił Wasz wspólny majątek. Jednak i to musisz udowodnić, a im więcej materiału dowodowego i świadków, tym proces będzie trwał dłużej. 

Po trzecie, satysfakcja. Niektórzy walczą w sądzie przez długie lata o własną definicję sprawiedliwości, czasami nawet o zemstę. Warto jednak pamiętać, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka to trudny proces. Dlatego najpierw przeanalizuj, czy posiadasz dowody i wystarczającą ilość siły oraz pieniędzy, by taki proces przeprowadzić. 

Co powinieneś wiedzieć przed złożeniem pozwu z orzeczeniem o winie? 

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że to Ty jako powód będziesz musiał udowodnić winę współmałżonka. Zanim więc złożysz pozew, ważne jest, abyś dobrze przygotował swoje dokumenty i zrozumiał, jak wygląda proces z orzeczeniem o winie małżonka. 

Sąd na sprawie rozwodowej będzie chciał zweryfikować, czy faktycznie między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas sprawdzi, czy łączy ich jeszcze więź emocjonalna, finansowa oraz fizyczna.

Konsekwencje wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie

Zakończenie małżeństwa z orzeczeniem o winie pociąga za sobą istotne rezultaty:

 • Obowiązek płacenia alimentów, czy to na małżonka, czy na małoletnie dzieci. Osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa może być zobowiązana do płacenia alimentów drugiej stronie (alimenty na małżonka) oraz na utrzymanie wspólnych dzieci (alimenty na małoletnie dzieci). Wysokość i warunki płacenia alimentów zostaną ustalone przez sąd, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności każdej strony.
 • Możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Po uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie każda ze stron będzie miała prawo do zawarcia nowego małżeństwa. Jednak przed planowanym ślubem, warto upewnić się, że wszelkie formalności związane z rozwodem zostały w pełni zakończone, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych.
 • Separacja majątkowa. Rozwód z orzeczeniem o winie może skutkować podziałem majątku pomiędzy stronami. Sąd podejmuje decyzję w sprawie podziału wspólnego majątku małżeńskiego, uwzględniając indywidualne interesy i wkład każdej strony w gospodarstwo domowe oraz sposób podziału majątku.
 • Możliwość przywrócenia poprzedniego nazwiska. Po rozwodzie osoba, która zmieniła nazwisko w związku z małżeństwem, może przywrócić swoje poprzednie nazwisko (nazwisko panieńskie). Jest to opcjonalna procedura, która może być dokonana po otrzymaniu ostatecznego wyroku rozwodowego.
 • Brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku. Po rozwodzie z orzeczeniem o winie zazwyczaj zostają uchylone prawa spadkowe między byłymi małżonkami. Oznacza to, że po śmierci jednego z nich, druga strona nie będzie dziedziczyć po zmarłym jako małżonek, chyba że po śmierci zostanie sporządzony odpowiedni testament na rzecz byłego partnera.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Kiedy chcesz napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie, musisz starannie go przygotować i pamiętać o spełnieniu wymogów formalnych. Pominięcie, któregokolwiek z obligatoryjnych elementów może skutkować przedłużeniem procesu. 

Pamiętaj o oznaczeniu stron, wskazaniu sądu i przedstawieniu żądań. Dodatkowo w uzasadnieniu wskaż na okoliczności rozpadu małżeństwa i załącz odpowiednie dokumenty, które udowodnią Twoje twierdzenia. Jeżeli wskutek rozwodu nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, warto to również uwzględnić w piśmie.

Jakie dokumenty są wymagane przy rozwodzie z orzekaniem o winie?

Przy rozwodzie z orzekaniem winy, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 • pozew rozwodowy ze wszystkimi załącznikami wraz z odpisem. 
 • akt zawarcia małżeństwa.
 • akt urodzenia dzieci.
 • umowa majątkowa małżeńska.
 • zeznania podatkowe z ostatnich 5 lat.
 • aktualne umowy o pracę, czy inne umowy cywilnoprawne.
 • odpis aktu notarialnego i odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości  
 • dokumenty potwierdzające obecne wydatki na dzieci, czy zapewnienie własnych potrzeb majątkowych, jeżeli chcesz wnieść o przyznanie alimentów. Są to np. wydatki na żywienie, ubrania, środki chemiczne, kosmetyczne, wydatki związane z mieszkaniem, koszty leczenia, kieszonkowe, rehabilitacje, czy transport. Najlepiej jeśli będą to potwierdzenia z karty, wydruki z konta lub faktury.
 • pokołowanie potencjalnych świadków.
 • dokumenty potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie 
 • dokumenty potwierdzające winę drugiej strony takie jak np. rozmowy z byłym małżonkiem, zdjęcia, badania lekarskie, zrzuty ekranu z aplikacji internetowych, wiadomości e-mail, sms, dokumentacja lekarska np. z terapii
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z jej uiszczenia.

Jakie dowody sąd uzna, aby udowodnić rozkład pożycia małżeńskiego?  

Aby sąd mógł uznać rozkład pożycia małżeńskiego, konieczne jest przedstawienie wystarczających dowodów. Pamiętaj, że musisz udowodnić rozłam małżeństwa na określonych płaszczyznach: finansowej, gospodarczej oraz emocjonalnej. Oto kilka przykładów takich dowodów:

 1. Dowody potwierdzające oddzielne zamieszkanie – np. umowy najmu lub umowy sprzedaży nieruchomości, które potwierdzają, że małżonkowie mieszkają osobno.
 2. Dowody potwierdzające brak wspólnego życia seksualnego – np. dowody na brak intymności między małżonkami, takie jak świadectwa lekarskie lub zeznania świadków.
 3. Notatki ze spotkań terapeutycznych małżeńskich bądź indywidualnych, które mogą ujawnić nieudane próby naprawy więzi.
 4. Komunikacja partnerów małżeńskich – np. wiadomości tekstowe, korespondencja, które mogą wyjawić trudności w dziedzinie bliskości i spadek zainteresowania życiem seksualnym i emocjonalnym. 

Warto zaznaczyć, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, więc sąd może wymagać dodatkowych dowodów w zależności od okoliczności danej sytuacji. 

Jak złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Odpowiednio przygotowany pozew, wnieś do właściwego Sądu Okręgowego. Wybierz ten, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków. Jeżeli jednak mieszkacie osobno, właściwym będzie sąd obejmujący okręg zamieszkania pozwanego.

Pozew możesz złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Jeżeli składasz pozew samodzielnie, pamiętaj o sporządzeniu go w dwóch egzemplarzach, dołączeniu dokumentów, takich jak akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci oraz uiszczeniu opłaty sądowej. Pozew możesz złożyć osobiście w sądzie lub przesłać go drogą pocztową.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie zależą od szeregu indywidualnych okoliczności. Rozwód z orzeczeniem o winie może kosztować od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy. 

Stałe opłaty sądowe wynoszą 600 zł za wniesienie pozwu, z możliwością dodatkowych opłat w zależności od indywidualnych okoliczności. Dodatkowe wydatki mogą wynikać z konieczności powołania kuratora rodzinnego (200 zł), opinii biegłych (od 500 do 2000 zł), czy honorarium prawnika (od ok. 2500 zł wzwyż). 

Kto płaci za rozwód z orzeczeniem o winie?

W sytuacji złożenia wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie obowiązuje zasada ogólna, która świadczy o tym, że koszty postępowania obciążają stronę, która została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. Wówczas jest ona zobowiązana do zapłacenia nie tylko opłat sądowych, ale również kosztów, które powód musiał opłacić w celu dochodzenia własnych praw i zapewnienia sobie obrony. 

Warto jednak wiedzieć, że kiedy rozwód związany jest z orzeczeniem winy obu stron, wówczas będą one obciążone kosztami po połowie.  Ponadto kiedy sąd uzna, że rozwód nie jest dopuszczalny lub z innych przyczyn oddali pozew, to kosztami obciąży powoda. 

Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Czas trwania rozwodu z orzeczeniem o winie może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Musisz wiedzieć, że ten typ rozwiązania małżeństwa może być bardziej skomplikowany i dłuższy niż rozwód za porozumieniem stron lub bez orzekania o winie.

Czas trwania rozwodu z orzeczeniem o winie za rozpad małżeństwa zależy również od liczby sporów i konfliktów między stronami, a także od obłożenia sądów i czasu potrzebnego na przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur prawnych.

W niektórych przypadkach rozwód z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat, zwłaszcza jeśli jeden ze współmałżonków kontestuje zarzuty wniesione przez drugą stronę. Warto jednak zauważyć, że istnieją także alternatywne metody rozwiązania sporu, takie jak mediacje, które mogą pomóc skrócić czas trwania procesu rozwodowego. 

Rozwód z orzekaniem o winie a dzieci 

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, ważne jest, aby zrozumieć, jak może on wpłynąć na dzieci. Sąd zawsze będzie brał pod uwagę ich dobro, a decyzje dotyczące opieki, władzy rodzicielskiej i alimentów, podejmie, uwzględniając okoliczności związane z winą jednego z rodziców.

Co prawda orzeczenie o winie nie ma jednoznacznego wpływu na ustalenie władzy rodzicielskiej i nawet kiedy jedna ze stron jest wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego, to nadal może mieć prawa rodzicielskie do swoich dzieci.

Ograniczenie kontaktów lub władzy rodzicielskiej nad dzieckiem będzie jednak konieczne, kiedy wskutek uzależnienia, zaniedbania rodziny lub stosowanej przemocy, dobro dziecka będzie zagrożone.

Alimenty na dziecko a rozwód z orzeczeniem winy

Niezależnie o tego, czy wybierzesz rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem winy za rozkład pożycia małżeńskiego, nie będzie to miało znaczącego wpływu na zobowiązanie drugiej strony do alimentów na dziecko. 

Sąd zasądzający alimenty zgodnie z art. 58§1 k.r.o. ma obowiązek wskazania, chociaż to minimalnych alimentów na dziecko, kierując się prawem do zapewnienia równej stopy życiowej dziecka z rodzicami. 

Orzeczenie rozwodu a alimenty na rzecz byłego małżonka

Pamiętaj też, że w przypadku tej formy rozwodu małżeństwa możesz ubiegać się o alimenty nie tylko dla małoletnich, ale również na siebie, jako pokrzywdzonej strony. W tym przypadku konieczne będzie uwzględnienie tych żądań już na etapie formułowania pozwu o rozwód.

Wówczas trzeba udowodnić, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód znacznie pogorszyło Twoją sytuację finansową. Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków uprawnia pokrzywdzonego do uzyskania alimentów, nawet jeśli pokrzywdzony nie znajduje się w niedostatku. 

Dożywotnie alimenty na byłego małżonka – czy to możliwe?

Sąd zazwyczaj określa okres, w którym należy płacić alimenty na rzecz jednego z małżonków. Alimenty przestają obowiązywać, gdy dana osoba zawrze nowy związek małżeński lub po upływie 5 lat od ich orzeczenia.

Istnieje jednak możliwość, wskazania dłuższego, a nawet dożywotniego terminu płacenia alimentów na rzecz małżonka, który pozostaje w trudnej sytuacji materialnej. Wówczas konieczne będzie wskazanie na szczególne okoliczności, które uzasadniają taką decyzję.

Zgodnie z polskim prawem, dożywotnie alimenty na byłego małżonka mogą być przyznane tylko w wyjątkowych przypadkach. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dana osoba nie może pracować z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. 

Warto zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny uważa takie postępowanie za zgodne z Konstytucją. Potwierdza ono swoje uzasadnienie w zapewnieniu równości społecznej, jaką wyraża ustawa konstytucyjna. Jest ono jednak rzadkością, a decyzja w tej kwestii zawsze zależy od konkretnej sytuacji i okoliczności stron. 

Jak rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku? 

Co do zasady w każdym przypadku sąd będzie dążył do równego podziału majątku, jednak kiedy jedna strona jednoznacznie przyczyniła się do zaniedbania obowiązków małżeńskich, to sąd może odstąpić od orzeczenia równych udziałów w majątku wspólnym.

W takiej sytuacji, jeżeli strona będzie w stanie udowodnić zaniedbanie obowiązków wobec rodziny oraz wskaże na znaczące różnice w powstawaniu wspólnego majątku, to istnieje realna możliwość, że podział majątku będzie dla niej korzystniejszy. Zatem sąd może zdecydować o nierównym podziale majątku, gdy udział jednej ze stron w majątku wspólnym jest większy lub jedna ze stron roztrwoniła pieniądze przez hazard, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. 

Intercyza w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie

Intercyza to umowa majątkowa między małżonkami, która chroni ich majątek osobisty w przypadku rozwodu. Sąd zazwyczaj uwzględnia postanowienia intercyzy przy podziale majątku, chyba że występują wyjątkowe okoliczności. Warto więc zawrzeć umowę majątkową małżeńską i próbować dogadać się z drugą stroną, aby uniknąć sporów i problemów z podziałem majątku.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie? 

Zwycięstwo w rozwodzie z orzeczeniem o winie jest związane z dostarczeniem odpowiednich dowodów i argumentów potwierdzających winę drugiej strony. Warto więc sprawdzić jakie sytuacje sąd weźmie pod uwagę, a które z nich nie będą miały znaczenia.

Należy pamiętać, że aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba udowodnić, że druga strona zawiniła w sposób bezpośredni i celowy. Dlatego koniecznie przygotuj swoją linię obrony jeszcze przed pierwszą rozprawą. Warto podkreślić, że  istnieją określone sytuacje, które mogą być uznane za wystarczający powód do przyznania winy przez sąd. 

Jakie są najczęstsze powody rozwodu z orzeczeniem o winie uznawane przez sąd?

1. Zdrada małżeńska: Jeżeli można udowodnić, że druga strona miała romans lub zdradzała małżonka, może stanowić to podstawę do uzyskania wyroku z orzeczeniem o winie. Pamiętaj jednak, że zdrada nie oznacza od razu Twojej wygranej w sądzie.
2. Nasilające się konflikty: Jeżeli można udowodnić, że druga strona była agresywna, fizycznie lub psychicznie znęcała się nad małżonkiem, naruszała jego prawa lub wywoływała nadmierne konflikty w związku małżeńskim, można uzyskać wyrok z orzeczeniem o winie.
3. Opieka nad dziećmi: Kiedy możliwe jest udowodnienie, że druga strona zaniedbuje swoje obowiązki wobec dzieci. To znaczy nie wywiązuje się z opieki, niepokoi dzieci lub naraża ich na niebezpieczeństwo, może to być znaczący argument w uznaniu winy małżonka.
4. Uzależnienia: Jeżeli można udowodnić, że druga strona jest uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które negatywnie wpływają na życie małżeńskie, to sąd uwzględni ten fakt w wyroku orzekającym rozwód. 

Ważne jest dostarczenie odpowiednich dowodów i dokumentów potwierdzających winę drugiej strony. Mogą to być np. wiadomości tekstowe, e-maile lub świadkowie potwierdzający takie zachowania. W każdym przypadku warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, który pomoże Ci przejść przez postępowanie rozwodowe.

Czy zdrada = wina małżonka w sprawie o rozwód?

Zdrada nie oznacza od razu naszej wygranej w sądzie. Otóż do zdrady może dojść po rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeśli więc chcesz udowodnić winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, to musisz wskazać, że zdrada miała miejsce przed rozkładem pożycia małżeńskiego. 

Trudno jest udowodnić winę wyłącznie jednego małżonka. Wymaga to naprawdę długotrwałego i ciężkiego procesu. A powołanie świadków, przedstawienie nagrań i zdjęć ukazujących negatywne zachowania współmałżonka mogą nie być wystarczające. Jeśli partner udowodni, że chociaż w ułamku druga strona jest również winna, sąd orzeknie rozwód z winy obu stron. Wówczas przepadają wszelkie roszczenia alimentacyjne względem małżonka. 

Jakie pytania padają na sali rozpraw?

Sąd podczas sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie może Ci zadać wiele pytań, do których warto się odpowiednio przygotować. Twoje odpowiedzi mogą mieć istotny wpływ na decyzję sądu oraz przebieg całej rozprawy. Na naszej stronie są artykuły, w których znajdziesz listę często pojawiających się pytań podczas rozwodu z orzeczeniem o winie.

Pamiętaj, że warto skonsultować się ze specjalistą przed samodzielnym złożeniem pozwu. Ze względu na fakt, iż jest to skomplikowany proces, wsparcie osoby, która ma w tej kwestii bogate doświadczenie, może okazać się niezbędne. 

Podział majątku po rozwodzie 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest procesem, w którym małżonkowie decydują, jak podzielić swoje wspólne aktywa i długi. W Polsce obowiązuje zasada współwłasności majątku, co oznacza, że przyznawany jest podział majątku po połowie dla każdej ze stron.

Może on obejmować nieruchomości, konta bankowe, akcje i obligacje, przedsiębiorstwa, samochody, meble oraz inne przedmioty wartościowe. Istotne jest ustalenie wartości każdego elementu majątku, aby umożliwić uczciwy podział. Konieczne jest, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem przedmiotów należących do majątku wspólnego oraz osobistego małżonków.

W przypadku braku porozumienia między małżonkami sąd może podjąć decyzję o podziale majątku na podstawie przedstawionych dowodów i okoliczności. Często najlepszym rozwiązaniem jest ugoda między stronami za pośrednictwem mediatora lub adwokata, której celem jest znalezienie rozwiązania zadowalającego obie strony.

Co daje rozwód z orzekaniem o winie? Wiele pozytywnych skutków, jednak może być skomplikowany i emocjonalnie obciążający. Dlatego ważne jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, takich jak adwokaci, radcy prawni, czy mediatorzy, aby zapewnić sprawiedliwość i równość dla obu stron. 

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód