Jak napisać pozew o alimenty, aby uniknąć porażki?

Mężczyzna zastanawia się jak napisać pozew o alimenty
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Dobro dziecka może stanowić ważną przesłankę w przypadku orzekania sądu przy rozwodzie. Musisz wiedzieć, że jeśli zostanie ono zagrożone w wyniku rozpadu małżeństwa wydanie wyroku rozwodowego nie będzie możliwe. 

Jeśli jednak zostanie wydany wyrok rozwodowy, Sąd będzie również musiał zdecydować o przyznaniu alimentów na rzecz małoletniego dziecka. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie pozwu o alimenty dla dziecka.

Jak napisać pozew o alimenty? Sprawdź w tym artykule!

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Jest to zobowiązanie do uiszczania środków w odpowiedniej wysokości na utrzymanie innej osoby. Najczęściej jest to obowiązek alimentacyjny względem dziecka, który wynika z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stanowi on, że rodzice zobowiązani są względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wynika nie tylko z małżeństwa, ale również z pokrewieństwa oraz powinowactwa.

Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym uprawniony może ubiegać się alimentów. W szczególnych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku o alimenty od innej osoby z rodziny, która ma obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

W pozwie o alimenty możesz powołać kilka rodzajów roszczeń alimentacyjnych:

 • Roszczenie alimentacyjne rodzica od dziecka – w sytuacji, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, a jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, może ono zwrócić się do rodzica o pomoc finansową.
 • Roszczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica – w przypadku rozwodu lub separacji rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dziecka. W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się z tego obowiązku, drugi rodzic może wystąpić z pozwem o alimenty.
 • Roszczenie alimentacyjne małżonka od małżonka – jeśli małżonek nie ma wystarczających środków do życia, może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz drugiego małżonka.
 • Roszczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka od dziadków – w przypadku, gdy rodzic nie ma wystarczających środków finansowych na utrzymanie dziecka, dziecko może zwrócić się do swoich dziadków macierzystych lub ojczystych o pomoc finansową.
 • Sprawy o podwyższenie alimentów – w przypadku, gdy sytuacja finansowa dziecka lub rodzica ulegnie zmianie, można złożyć pozew o podwyższenie kwoty alimentów. W takiej sytuacji warto wskazać konkretne okoliczności uzasadniające podwyższenie kwoty alimentów.

Jak złożyć pozew o alimenty?

Składanie pozwu o alimenty może być procesem skomplikowanym, dlatego poniżej znajdziesz procedurę tego działania krok po kroku:

 1. Przygotuj niezbędne dokumenty – przed złożeniem pozwu o alimenty należy mieć przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty, w tym te potwierdzające Twoją tożsamość, czyli np. dowód osobisty, a także wszelkie dokumenty dotyczące Twojego przypadku, czyli np. akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające Twój status finansowy.
 2. Ustal, przed jakim sądem należy złożyć pozew o alimenty – pozew o alimenty należy złożyć przed sądem rodzinnym. W Polsce znajduje się on w każdym sądzie rejonowym.
 3. Napisz pozew – pozew o alimenty powinien być napisany zgodnie z wymaganiami prawnymi. W pozwie należy umieścić m.in. dane osobowe osoby, od której żądamy alimentów, dane osobowe strony, która występuje z pozwem, a także okoliczności faktyczne i prawne związane z roszczeniem.
 4. Złożenie pozwu w sądzie – po napisaniu pozwu, należy udać się do sądu i złożyć go osobiście, albo przez upoważnioną osobę. 
 5. Opłacenie kosztów – składając pozew, należy uiścić opłatę sądową. Wysokość tej opłaty zależy od wartości roszczenia.
 6. Oczekiwanie na rozprawę – po złożeniu pozwu, zostanie ustalony termin rozprawy sądowej, na której przedstawione zostaną argumenty obu stron.
 7. Ostateczna decyzja – po przeprowadzeniu rozprawy, sąd podejmie decyzję odnośnie roszczenia. Decyzja ta może zostać zaskarżona w wyznaczonym terminie.

Jakich informacji i dokumentów potrzebuję, żeby napisać pozew o alimenty?

Podczas pisania pozwu o alimenty należy uzupełnić kilka ważnych informacji i przedstawić określone dokumenty:

 1. Dane osobowe osoby ubiegającej się o alimenty (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL).
 2. Dane osobowe osoby, od której żąda się alimentów (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL).
 3. Dokładne uzasadnienie żądania alimentów oraz okoliczności uzasadniające roszczenie.
 4. Kwota alimentów, którą ubiegająca się osoba żąda od osoby zobowiązanej. To też wartość przedmiotu sporu.
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość zarobków i sytuację materialną osoby, od której żądane są alimenty (np. umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach, zeznania podatkowe).
 6. Dowody uzasadniające fakt istnienia stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy osobą ubiegającą się o alimenty a osobą zobowiązaną, czyli np. dołączenie skróconego aktu urodzenia dziecka.
 7. Dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko (np. rachunki za opłaty, rachunki medyczne, dowody zakupu ubrań i artykułów szkolnych).
 8. Kopia wyroku rozwodowego, jeśli taki istnieje.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginalnych lub uwierzytelnionych kserokopiach. Ważne jest również, aby w pozwie zawrzeć wszelkie niezbędne informacje i fakty, które uzasadniają wysokość alimentów.

Co musi zawierać pozew o alimenty?

Składając pozew o alimenty musisz pamiętać o tym, że każde pismo procesowe ma określoną formę. Musi więc posiadać pewne elementy, które konieczne będą w celu rozpatrzenia sprawy. 

Pozew o alimenty powinien składać się z:

 1. Miejscowość i datę pisma
 2. Wskazanie stron – Należy dokładnie określić, kto jest powodem i kto jest pozwany. W przypadku pozwu o alimenty powodem jest zazwyczaj dziecko lub rodzic dziecka, a pozwany to osoba zobowiązana do zapłacenia alimentów.
 3. Wartość przedmiotu sporu – to kwota miesięcznych alimentów oraz liczba miesięcy, na które alimenty są żądane. 
 4. Właściwy sąd do którego skierowany jest pozew wraz z wydziałem oraz adresem. W sprawach o alimenty będzie to Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny.
 5. Tytuł pisma np. pozew o alimenty
 6. Wskazanie na żądania, czyli np. zasądzenie alimentów, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powódki, czy dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów. 
 7. Uzasadnienie – W pierwszej kolejności należy przedstawić sytuację życiową stron oraz okoliczności faktyczne. W dalszej części należy określić kwotę żądanych alimentów oraz sposób ich płatności. Należy też podać przyczyny i podstawy żądania alimentów oraz podać, jaki okres alimentowania uwzględnia żądanie.
 8. Dowody – Należy wykazać, że wnioskujący ma prawo do alimentów oraz potwierdzić potrzebę otrzymywania alimentów przez dziecko lub wnioskującego. W tym celu należy przedstawić dokumenty, takie jak np. zaświadczenie o zarobkach pozwanych, potwierdzenie kosztów utrzymania dziecka itp. To jakie dowody wskażesz w postępowaniu może mieć duży wpływ na przyznanie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka lub innego uprawnionego.
 9. Załączniki – to wszystkie dokumenty powołane w pozwie oraz odpis pisma wraz z załącznikami dla drugiej strony postępowania.
 10. Podpis wnioskodawcy

Ważne jest, aby pamiętać o precyzyjnym sformułowaniu pozwu o alimenty, tak aby nie było wątpliwości co do żądanych kwot oraz podstaw żądania.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Kwota alimentów jest określana indywidualnie dla każdego dziecka i zależy m.in. od jego utrzymania, usprawiedliwionych potrzeb, wieku, stanu zdrowia, majątku dziecka oraz sytuacji finansowej rodziców.

Tym samym ustalenie wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka w przypadku alimentów nie jest jednoznaczne i zależy od cech oraz okoliczności wychowania dziecka. Kodeks Rodziny i Opiekuńczy precyzuje, że zgodnie z art. 96, opiekunowie dziecka są zobowiązani do troszczenia się o rozwój duchowy i fizyczny dziecka oraz przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa.

Należy wskazać, że usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny obejmować nie tylko koszty utrzymania, ale również wydatki związane z edukacją, opieką zdrowotną, rekreacją, rozwojem umiejętności oraz kształtowaniem postaw społecznych.

Celem alimentów jest zapewnienie dziecku podstawowych potrzeb egzystencji oraz godziwych warunków rozwoju. Jednocześnie, wysokość alimentów powinna być uzależniona od cech osobistych dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica.

Dzieci powinny mieć zapewnione przynajmniej takie same warunki egzystencji, jakie mają ich rodzice. W przypadku gdy dochody jednego z rodziców są znacznie wyższe niż dochody drugiego, to obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka powinien być zwiększony. Ważne jest, aby dziecko nie ucierpiało na skutek rozpadu małżeństwa rodziców i miało zapewnione stabilne i godne życie.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód