Kompleksowa ściąga przed Sprawą o Podział Majątku

Mężczyzna w garniturze wskazuje ręką na ikonę przedstawiającą sprawę o podział majątku

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Przed Tobą postępowanie sądowe dotyczące podziału majątku? Zastanawiasz się jak przygotować się do sprawy? O czym trzeba pamiętać przy sporządzaniu wniosku? Wszystkie informacje w sprawie podziału majątku wspólnego znajdziesz w tym artykule.

Sądowy podział majątku krok po kroku

W przypadku podziału wspólności majątkowej małżeńskiej sąd kieruje się zasadą uwzględnioną w art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oznacza to, że sąd dokona podziału majątku wspólnego w równych częściach. 

Warto pamiętać, że dzieleniu podlega skład majątku wspólnego, czyli tego który powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez strony. Zaliczyć do nich należy m.in. wynagrodzenie za pracę, czy z innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, czy środki z funduszu emerytalnego.

Majątki osobiste małżonków należą do nich, więc nie będą co do zasady podlegać podziałowi w tego rodzaju postępowaniu. 

Kiedy mogę sądowo podzielić majątek?

Podział majątku przez sąd nie jest możliwy w trakcie trwania małżeństwa. W takiej sytuacji możliwe jest jedynie zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy.

Ustawodawca przewidział parę sytuacji, w których majątek może zostać podzielony:

 • ustanie małżeństwa w przypadku śmierci jednego z małżonków,
 • orzeczenie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ogłoszenie upadłości,
 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa.

Jaka może być decyzja sądu?

Przy orzekaniu w sprawie sąd sprawdzi nakład pracy obojga stron poświęconych na rozwój majątku wspólnego małżonków. Pamiętaj, że liczą się nie tylko nakłady finansowe, ale także wkład w wychowanie dzieci, czy prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Sąd orzekając w sprawie o podział majątku celem jego rozliczenia może skorzystać z różnych instrumentów prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podział polega na:

 • podziale fizycznym składników majątku,
 • przyznaniu określonego składniku majątku na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiej strony,
 • sprzedaży rzeczy, a następnie podziału wartości majątkowej po zbyciu.

Należy jednak pamiętać, że w głównej mierze sąd będzie dążył do podziału fizycznego składników majątku. Warto więc dokładnie określić wartość rzeczy we wniosku o podział.

Wniosek o podział majątku — o czym musisz pamiętać, żeby nie stracić?

W pierwszej kolejności będziesz musiał sporządzić odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego. Pamiętaj, że musi on spełniać określone wymagania i zawierać:

 • rozdzielenie wartości udziałów majątku wspólnego pomiędzy małżonkami,
 • określenie majątku wspólnego,
 • określenie składników majątku wspólnego oraz wskazanie na posiadane nieruchomości, czy ruchomości,
 • określenie wartości poszczególnych składników majątku,
 • określenie sposobu podziału majątku wspólnego.

Pamiętaj, że należy wskazać wszelkie składniki majątku wspólnego. W przeciwnym wypadku możesz stracić prawa do żądania podziału pominiętej części. Nie należy też w sposób celowy ukrywać, zbywać czy umniejszać wartości majątku.

Takie działania mogą wpłynąć na przedłużenie procesu, a co za tym idzie odrzucenie przez sąd możliwości orzeczenia o podziale majątku.

Wniosek należy wnieść do sądu właściwego w sprawie. Odpowiednim będzie sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego małżonków. Jeżeli rzeczy znajdują się w okręgu działania kilku sądów, to wybór instytucji należy do wnioskodawcy.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do treści wniosku lub dowodódów jakie warto w nim załączyć pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Taka współpraca pomoże Ci uniknąć problemów oraz przedłużenia procesu o podział majątku po lub w trakcie rozwodu.

Pamiętaj o dowodach

Przy postępowaniu o podział majątku konieczne będzie ustalenie co wchodzi w jego skład. Zastanów się więc jakie składniki przynależą do majątku wspólnego, a jakie do majątku osobistego każdego z byłych małżonków. 

Jeżeli ustaliłeś już wartość majątku wspólnego oraz jego poszczególnych składników to nie zapominaj o dowodach, które potwierdzą Twoje twierdzenia. Mogą to być akty własności nieruchomości, dowód rejestracyjny samochodu, paragony lub faktury zakupu przedmiotów, które potwierdzą prawa własności.

Możesz też skorzystać z zeznań świadków, czy opinii biegłego. 

Ile trwa sądowy podział majątku? 

To ile będzie trwało postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku między byłymi małżonkami zależy od wielu okoliczności. W pierwszej kolejności od aktywów oraz zobowiązań, które wchodzą w skład masy majątkowej. 

Następnie warto zwrócić uwagę na stosunek stron do sprawy o podział. Jeżeli wypracowały one swoje porozumienie, to postępowanie może zakończyć się w miarę szybko, nawet do pół roku.

Natomiast w przypadku chęci walki jednego z małżonków proces może trwać nawet do kilku lat. Wpływ na to mają takie działania jak powołanie biegłego, ukrywanie lub zbywanie majątku, a także brak doszacowania wartości składników majątku.

Ile kosztuje sądowy podział majątku?

Złożenie wniosku do sądu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opłacie w wysokości 1000 zł. W przypadku zgodnego projektu stron w sprawie podziału majątku opłata stała wynosi 300 zł.

Jeżeli strony nie będą zgodne co do podziału majątku wspólnego oraz wartości poszczególnych jej składników, to konieczne będzie powołanie biegłego, który w opinii określi wartość majątku wspólnego. Wówczas do kosztów należy doliczyć także pracę biegłego sądowego.

Jeżeli jednak nie jesteś w stanie ponieść kosztów związanych z rozwodem, separacją, czy podziałem majątku to możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych składając wniosek jednocześnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Podsumowanie

Pamiętaj, że jeżeli masz możliwość to warto zdecydować się na podział majątku za pomocą umowy. Dzięki porozumieniu między stronami sąd może orzec o podziale już podczas podstępowania rozwodowego. Takie działanie znacznie przyśpieszy proceses i pomoże na zaoszczędzenie pieniędzy, czasu, a także nerwów.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód