5 kroków do skutecznego pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Mężczyzna zastanawia się jak napisać pozew o rozwód
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód bez orzekania o winie to taka forma sądowego rozstania między małżonkami, w której żadna ze stron nie jest uznawana za winną rozpadu małżeństwa. 

Wówczas sąd faktycznie sprawdzi, czy udzielenie rozwodu będzie zasadne. Będzie badał, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Sposób ten uznawany jest za najczęściej wybierany przez jednostki rozważające rozwód. Jak więc napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Sprawdź w tym artykule. 

Po pierwsze – zgodny wniosek stron

W myśl przepisu 57 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na wspólne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekanie o winie. Tym samym uznaje się, że żadne z małżonków nie poniosło winy w kwestii rozkładu pożycia małżeńskiego. 

W takim przypadku strony muszą złożyć wspólny wniosek o rozwód do sądu. Wniosek taki powinien zawierać oświadczenie o tym, że strony są zgodne co do rozwiązania małżeństwa oraz braku winy jednej ze stron.

Jeśli strony zdecydują się na takie rozwiązanie, to w łatwy sposób mogą uniknąć negatywnych emocji związanych z udowadnianiem winy. Wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie może być szybszym i mniej kosztownym sposobem na zakończenie małżeństwa.

Po drugie – spełnij wymagania formalne pozwu

Sąd rozpatrując pozew o rozwód złożony przez stronę będzie sprawdzał, czy spełnia on określone wymagania formalne. W przeciwnym wypadku może zostać zwrócony powodowi w celu uzupełnienia braków formalnych.

Koniecznie więc pamiętaj o następujących elementach: 

 • data i miejscowość, w której pismo zostało sporządzone.
 • dane stron, czyli imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, pesel oraz pełnomocnicy powoda i pozwanego.
 • właściwy miejscowo sąd wraz z podaniem jego wydziału oraz adresu.
 • tytuł pisma procesowego np. „Pozew o rozwód bez orzekania o winie”.
 • żądania powoda np. rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, przeprowadzenie sprawy pod nieobecność powoda, podział majątku, ustalenie alimentów, ustalenie opieki nad dziećmi. 
 • podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego ugodowego rozwiązania sprawy.
 • uzasadnienie, czyli wskazanie okoliczności faktycznych i życiowych stron oraz ich małoletnich dzieci. Dodatkowo należy umieścić w tym miejscu informacje dotyczącą powodów, dla których strona wnosi o rozwód. Ponadto należy wskazać jakie okoliczności doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego np. różnica charakterów, brak wzajemnego zrozumienia.
 • wskazanie na rozwiązanie innych ważnych kwestii w sprawie rozwodu bez orzekania o winie stron tj. opieka nad małoletnimi dziećmi, podział majątku, czy ustalenie alimentów.
 • podsumowanie, w którym na koniec pozwu należy sformułować wnioski końcowe, które powinny być zgodne z treścią wniosku o rozwód.
 • załączniki, czyli wszelkie dokumenty, które powołujesz w treści wniosku np. skrócony akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka. 
 • podpis strony lub jej pełnomocnika.

Ważne jest, aby pozew był napisany jasno, zwięźle i w sposób zrozumiały dla osoby trzeciej, np. sędziego, który będzie musiał rozpatrzyć sprawę.

W przypadku wątpliwości co do sposobu napisania pozwu skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Możesz również udać się do mediatora, który może znacznie przyśpieszyć całe postępowanie rozwodowe. 

Po trzecie – sprawdź właściwość sądu

Właściwość sądu przy rozwodzie zależy bezpośrednio od miejsca zamieszkania małżonków. Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego – powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Dodatkowo sądem właściwym w sprawie rozwodu do rozpoznania w I instancji jest sąd okręgowy. Jeżeli natomiast chodzi o wydział to prawidłowym do rozpoznania niniejszej sprawy będzie wydział cywilny. 

W przypadku apelacji tj. środka odwoławczego od wyroku I instancji właściwym będzie sąd apelacyjny. 

Po czwarte – zapłać opłatę sądową za pozew

Za wniesienie pozwu rozwodowego należy zapłacić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Opłatę za rozwód wnosimy w sądzie właściwym, w którym ma zostać złożony pozew.

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca po uprawomocnieniu się wyroku połowę uiszczonej opłaty od pozwu. Oznacza to, że każda ze stron ponosi połowę kosztów związanych z wniesieniem pozwu o rozwód.

Warto jednak zauważyć, że zwracana opłata od pozwu dotyczy tylko opłaty stałej za wniesienie pozwu, a nie innych kosztów związanych z procesem rozwodowym, takich jak koszty adwokackie czy koszty związane z podziałem majątku.

Jeśli chcemy, żeby przy okazji sprawy rozwodowej sąd zajął się kwestią podziału majątku, to uiszczamy dodatkową opłatę w wysokości 300 zł, jeśli projekt podziału majątku jest zgodny, lub 1000 zł, jeśli między rozwodzącymi się małżonkami nie ma zgody co do sposobu podziału wspólnego majątku.

Dodatkowe koszty rozwodu, które mogą się pojawić, to: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz opłata za odpis wyroku wynosząca 20 zł. Co więcej, jeśli jedna ze stron chce zabezpieczyć swoje roszczenie, np. dotyczące kontaktów z dziećmi, może pojawić się opłata za zabezpieczenie roszczenia w wysokości 40 zł.

Po piąte – złóż gotowy pozew

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może zostać nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego co jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Można także złożyć pozew w biurze podawczym w siedzibie sądu, w którym to pozew zostanie zarejestrowany i rozpatrzony przez właściwy sąd.

W przypadku wysyłania pozwu rozwodowego drogą pocztową, ważne jest, aby upewnić się, że został on nadany w sposób zgodny z przepisami prawa. Pamiętaj też, żeby zachować dowód nadania przesyłki.

Rozwód bez orzekania o winie – i co dalej?

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli strony składają zgodny wniosek o rozwód bez orzekania o winie, to wciąż muszą rozwiązać kwestie związane z majątkiem, alimentami lub opieką nad dziećmi.

Jeśli strony nie są w stanie uzgodnić tych kwestii, to mogą skorzystać z pomocy mediatora lub postępowania sądowego, aby uzyskać pomoc w ich rozwiązaniu.

Należy pamiętać, że rozwód za pomocą mediacji może być mniej czasochłonny i mniej kosztowny niż rozwód sądowy. Mediacja pozwala małżonkom na rozwiązanie kwestii związanych z rozwodem w sposób porozumiewawczy i zgodny dla obu stron.

Przed wyborem sposobu rozwodu warto zastanowić się nad każdą z możliwych form i dostosować ją do indywidualnych okoliczności i potrzeb. Mediacja może być szczególnie skuteczna w przypadku małżeństw, w których strony zachowują pewien poziom komunikacji i współpracy, a chcą jedynie zakończyć swoje małżeństwo w spokojny sposób.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód