Rozdzielność majątkową a podział majątku (sekret ochrony)

Mężczyzna z rozłożonymi rękami pokazuje różnice miedzy rozdzielnością majątkową, a podziałem majątku
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Jeśli chcesz uniknąć ewentualnych sporów dotyczących podziału majątku wspólnego między małżonkami, warto rozważyć opcję rozdzielności majątkowej.

W niniejszym artykule przedstawimy Ci niezbędne informacje na temat tej instytucji prawnej oraz powody, dla których może ona znacznie ułatwić Twoją przyszłość.

Dowiesz się również, jak przygotować się do umowy majątkowej małżeńskiej oraz o czym należy pamiętać, aby dokonać jej skutecznie.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa. 

Natomiast rozdzielność majątkowa to taka instytucja prawna, która powoduje, że małżonkowie nie są związani wspólnością majątkową. Kiedy wspólność nie obowiązuje, małżonkowie prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe i posiadają jedynie majątki osobiste, którymi się nie dzielą z partnerem. 

Należy wskazać, że są odpowiedzialni samodzielne za gospodarowanie oraz zarządzanie swoim majątkiem osobistym, ale również samodzielnie odpowiadają za swoje długi. Wadą takiego rozwiązania może być m.in. to, że o wiele trudniej będzie uzyskać kredyt na zakup wspólnego mieszkania. 

Dlaczego rozdzielność majątkowa może ułatwić mi przyszłość?

Na wypadek ewentualnej separacji, czy rozwodu w przyszłości, rozdzielność majątkowa uchroni Cię przed jednym z najbardziej skomplikowanych procesów sądowych. W końcu w trakcie postępowania koniecznie będzie ustalenie co przynależy do majątku wspólnego, a co do osobistego. Warto zaznaczyć, że wiąże się to z wieloma trudnościami i kosztuje strony wiele emocji. 

Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku nie ma potrzeby wszczynania postępowania o podział majątku wspólnego przez małżonków, ponieważ na skutek tzw. intercyzy z chwilą zawarcia umowy, majątki pozostają osobistymi majątkami małżonków. Wówczas zauważyć warto, że w razie czego Sąd nie musi go dzielić, a ustalenia umowne nadal będą wiążące. 

Warto wiedzieć, że ważną zaletą intercyzy jest również utrzymanie niezależności finansowej między małżonkami. Może też ochronić strony przed ewentualną egzekucją np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma długi, wówczas może odpowiadać za nie majątkiem wspólnym. 

Umowa majątkowa małżeńska może służyć także rozszerzeniu lub ograniczeniu majątku wspólnego małżonków, zgodnie z ich własnymi potrzebami. 

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Z owej instytucji prawnej możesz skorzystać właściwie w każdym momencie. Zarówno przed, w trakcie małżeństwa, czy po zawarciu związku małżeńskiego.

Wówczas należy udać się do notariusza, który sporządzi umowę w formie aktu notarialnego. W takiej umowie możecie wspólnie z małżonkiem określić m.in. takie kwestie jak skutki umowy, sposoby zarządzania majątkiem osobistym lub wspólnym czy ograniczenie majątku wspólnego do pewnych jego składników. 

Ustanowienie umowy majątkowej małżeńskiej jest również możliwe za pośrednictwem postępowania sądowego. Jest to jednak znacznie bardziej czasochłonny i kosztowniejszy sposób od umowy podpisanej u notariusza. W takiej sytuacji konieczne będzie wysłanie odpowiedniego pisma procesowego do sądu rejonowego, wydziału cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Możliwe jest to jednak na skutek wystąpienia ważnych powodów, które mają wpływ na to, że obecnie obowiązująca wspólność majątkowa nie służy dobru małżonków. Mogą to być takie powody jak uzależnienie, czy trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków. Do takich czynników nie będą zaliczały się te niezawinione oraz niezależne od drugiej strony jak np. długotrwała choroba.

Warto również pamiętać, że jeżeli wspólnie z małżonkiem zdecydujecie się na ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, to cały dotychczas uzyskany majątek wspólny możecie odpowiednio ograniczyć lub podzielić w określonych częściach między małżonkami. 

Podział majątku po rozwodzie a rozdzielność majątkowa

Musisz też wiedzieć, że podzielić majątek można dopiero po wystąpieniu przesłanki ustania wspólności małżeńskiej majątkowej. Możliwa jest ona na skutek wcześniejszego zawarcia umowy, śmierci jednego z małżonków, unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia rozwodu lub separacji.

Jest to czynnik obligatoryjny, bez którego sąd nie postanowi w kwestii podziału.

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać na dwa sposoby – dobrowolnie lub na drodze postępowania sądowego. Dobrowolny podział jest możliwy wtedy, gdy małżonkowie osiągnęli porozumienie w sprawie dzielonego majątku i sporządzili stosowną umowę, która została podpisana przed notariuszem jeżeli posiadają nieruchomość.

Jeśli jednak małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, lub wskutek przyczyn obiektywnych (np. brak kontaktu z małżonkiem) nie jest możliwe zawarcie umowy, wówczas jeden z małżonków może złożyć pozew o podział majątku przed sądem. W takim przypadku to sąd dokonuje podziału majątku, uwzględniając zarówno stan faktyczny, jak i ustalenia z umowy o rozdzielności majątkowej między małżonkami, jeśli taka umowa została zawarta.

Warto zwrócić uwagę, że podział majątku wspólnego, a także ustanowienie umowy majątkowej małżeńskiej może być procesem skomplikowanym i wymagającym wiedzy prawniczej, dlatego najlepiej skorzystać z porady specjalisty lub adwokata, który pomoże w dokonaniu podziału majątku i zminimalizuje ryzyko błędów lub nieporozumień.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód