Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Mężczyzna zastanawia się na temat podziału majątku

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Jeżeli wspólnie z byłym małżonkiem nie podpisaliście umowy majątkowej małżeńskiej ani nie ustaliliście wspólnego podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego, to ten artykuł może okazać się szczególnie pomocy. Sprawdź jak długo po rozwodzie możesz ubiegać się o podział majątku. 

Czym jest podział majątku wspólnego?

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Chyba że strony wiąże umowa majątkowa małżeńska. W skład wspólności wchodzą wszelkie składniki majątkowe, które pojawiły się w okresie trwania małżeństwa. Konieczność jej rozdzielenia pojawia się najczęściej w związku z decyzją o separacji, czy rozwodzie.

Możliwie jest także podzielenie majątku poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Takie działanie może być pomoce, gdy małżonkowie czują się bardziej komfortowo w relacji z ustanowioną rozdzielnością. Umowę majątkową małżeńską można więc zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa oraz po jego zakończeniu.

Wówczas ustalenie rozdzielności majątkowej to wskazanie co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co w skład majątku osobistego każdej ze stron.

Pamiętaj, że podzielenie majątku to instytucja, która pozwali na uniknięcie niepotrzebnych sporów w przypadku ewentualnej rozłąki małżonków, czy problemów finansowych którejkolwiek ze stron.

Czy podział majątku po rozwodzie się przedawnia?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że podział majątku po rozwodzie się nie przedawnia. Nie ma więc wskazanego konkretnego okresu, w którym musisz wspólnie z partnerem dochodzić podziału wspólnych finansów.

Możesz to zrobić zarówno w trakcie postępowania rozwodowego, jak i po jego orzeczeniu. Mimo to warto jednak nie zwlekać z tym za długo. Im więcej czasu upłynie, tym gorzej będzie ustalić ważne fakty dotyczące powstawania majątku wspólnego.

Podczas podziału majątku wspólnego konieczne będzie wskazanie szczegółowych informacji w sprawie jego powstawania, wartości, czy rozdziału na którąkolwiek ze stron. Warto także wskazać, że znaczenie ma także majątek osobisty każdego z byłych małżonków.

Majątek osobisty a wspólny

Majątek wspólny obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe, które partnerzy nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Są to m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę lub innej działalności zarobkowej, należności zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, dochody z majątku wspólnego, nabyte przedmioty.

Niezależnie od ponoszonych nakładów oraz stopnia przyczynienia się do powstania majątku przynależy on do każdego z małżonków. Ponadto składniki majątku, które zdobyłeś wykorzystując majątek własny również będą wliczały się we wspólność małżeńską np. przychód przedsiębiorstwa, które jedna ze stron założyła przed ślubem.

Niemniej jednak warto pamiętać, że wszelkie przedmioty i prawa, które posiadałeś przed zawarciem związku małżeńskiego wchodzą jedynie w skład majątku osobistego. Każda ze stron ma własny majątek osobisty.

W jego skład wchodzą również niektóre przychody określone bezpośrednio przez ustawodawcę. Są to np. darowizny, spadki, prawa autorskie i pokrewne, odszkodowania, składniki nabyte z majątku osobistego, czy nagrody.

Jak rozwód wpływa na podział majątku wspólnego?

Wyrok Sądu w sprawie rozwodu niesie za sobą wiele skutków. Pamiętaj, że po rozwodzie majątkowa wspólność małżeńska przekształca się we współwłasność. Części majątku dzielone są w częściach równych.

Oczywiście Sąd może nierówno podzielić majątek wspólny między małżonkami. Możliwe jest to na skutek udowodnienia, że udział jednej ze stron jest większy niż udziały w majątku drugiej z nich.

Podzielenie współwłasności możliwe będzie jedynie na skutek podziału majątku wspólnego. Możesz to zrobić za pomocą mediacji poprzez ugodowe rozwiązanie sprawy, ale też w postępowaniu sądowym. Wówczas sąd będzie obliczał wartość określonych elementów majątku. 

Dlatego też warto zastanowić się, czy dla obu stron nie będzie korzystniejsze ugodowe rozwiązanie sprawy poprzez zawarcie umowy o podział majątku po rozwodzie. Możesz ją zawrzeć, nawet kiedy od orzeczenia rozwodu minęło parę lat. 

Jak złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

W pierwszej kolejności będziesz musiał sporządzić odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego. Pamiętaj, że musi on spełniać określone wymagania i zawierać:

  • rozdzielenie wartości udziałów majątku wspólnego pomiędzy małżonkami,
  • określenie majątku wspólnego,
  • określenie składników majątku wspólnego oraz wskazanie na posiadane nieruchomości, czy ruchomości,
  • określenie wartości poszczególnych składników majątku,
  • określenie sposobu podziału majątku wspólnego.

Pamiętaj, że należy wskazać wszelkie składniki majątku wspólnego. W przeciwnym wypadku możesz stracić prawa do żądania podziału pominiętej części. Nie należy też w sposób celowy ukrywać, zbywać czy umniejszać wartości majątku.

Takie działania mogą wpłynąć na przedłużenie procesu, a co za tym idzie odrzucenie przez sąd możliwości orzeczenia o podziale majątku.

Gdzie skierować wniosek o podział majątku wspólnego?

Wniosek należy wnieść do sądu właściwego w sprawie. Odpowiednim będzie sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego małżonków. Jeżeli rzeczy znajdują się w okręgu działania kilku sądów, to wybór instytucji należy do wnioskodawcy.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do treści wniosku lub dowodódów jakie warto w nim załączyć pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a także mediatora. Taka współpraca pomoże Ci uniknąć problemów oraz przedłużenia procesu o podział majątku po lub w trakcie rozwodu.

Ile trwa sądowy podział majątku?

To ile będzie trwało postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku między byłymi małżonkami zależy od wielu okoliczności. W pierwszej kolejności od aktywów oraz zobowiązań, które wchodzą w skład masy majątkowej.

Następnie warto zwrócić uwagę na stosunek stron do sprawy o podział. Jeżeli wypracowały one swoje porozumienie, to postępowanie może zakończyć się w miarę szybko, nawet do pół roku.

Natomiast w przypadku chęci walki jednego z małżonków proces może trwać nawet do kilku lat. Wpływ na to mają takie działania jak powołanie biegłego, ukrywanie lub zbywanie majątku, a także brak doszacowania wartości składników majątku.

Ile kosztuje sądowy podział majątku?

Złożenie wniosku do sądu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opłacie w wysokości 1000 zł. W przypadku zgodnego projektu stron w sprawie podziału majątku opłata stała wynosi 300 zł.

Jeżeli strony nie będą zgodne co do podziału majątku wspólnego oraz wartości poszczególnych jej składników, to konieczne będzie powołanie biegłego, który w opinii określi wartość majątku wspólnego. Wówczas do kosztów należy doliczyć także pracę biegłego sądowego.

Jeżeli jednak nie jesteś w stanie ponieść kosztów związanych z rozwodem, separacją, czy podziałem majątku to możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych składając wniosek jednocześnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Podsumowanie

Jak wiesz z chwilą zawarcia małżeństwa jesteście związani wspólnością majątkową. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozwód lub separację to warto zawczasu pomyśleć o podziale tego majątku. Niezależnie od tego prawo nie przewiduje określonego terminu dokonania podziału. 

Należy pamiętać o tym, aby w zależności od indywidualnych okoliczności wybrać dogodny sposób rozdziału wspólności majątkowej, który może być wykonany na drodze sądowej lub polubownie. Pamiętaj też, że ugoda może zaoszczędzić sporo Twojego czasu, stresu i pieniędzy w tym trudnym okresie.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód