Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku. Czy możliwe?

Mężczyzna z rozłożonymi rękami pokazuje ikony dotyczące podziału majątku
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Planujesz rozwód, ale obawiasz się sprawy o podział majątku? Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku przy rozwodzie bez orzekania o winie, a jak gdy winę orzekamy? Odpowiemy na te i wiele innych Twoich pytań. Z tego artykułu dowiesz się, jak dokładnie przebiega rozwód bez orzekania o winie a podział majątku i czy rodzaj rozwodu rzeczywiście ma na niego wpływ.

Czy rozwód bez orzekania o winie ma wpływ na podział majątku?

Każdy rozwód umożliwia podział wspólnego majątku. Najlepiej zrobić to przy okazji procesu rozwodowego. Nie ma znaczenia czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, w obu przypadkach sprawa o podział majątku przebiega tak samo. Były małżonek ponoszący winę za rozpad małżeństwa oraz ten, który nie został uznany za winnego mają takie same prawa do uzyskania swojej części majątku. Najczęściej, sąd ustala, że małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku i dzieli go na równe połowy.

Rozwód za porozumieniem stron oznacza, że byli partnerzy zawierają również ugodę w sprawie podziału majątku. Mają prawo ustalić między sobą, kto otrzyma jaką część wspólnego majątku. Zdecydowana większość par dzieli się ,,po połowie”, czasem jednak wybierają inne rozwiązania. Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku przebiegają sprawniej, gdy para nie doczekała się potomstwa. Natomiast, gdy małżeństwo posiada dzieci podczas podziału dóbr trzeba uwzględnić koszty ich utrzymania oraz zapewnienia im odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. W tej sytuacji, rozsądnym rozwiązaniem jest wizyta u doradcy finansowego oraz prawnika. Z pomocą specjalistów łatwiej wybrać najkorzystniejsze dla obu stron wyjście.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Podział majątku to nie tylko rozdzielenie wspólnych dóbr między małżonków, ale także kwestia alimentów. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie pojawia się temat alimentów na małoletnie dzieci oraz na współmałżonka. Alimenty na dzieci są ustalane przez sąd obowiązkowo, natomiast na współmałżonka tylko wtedy, gdy pozostaje on w niedostatku i złoży wniosek o ich przyznanie. Wpływ na wysokość alimentów mają zawsze dwa czynniki:

 • usprawiedliwione koszty utrzymania osoby uprawnionej do alimentów, czyli dziecka lub współmałżonka,
 • możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Obie te przesłanki muszą zostać szczegółowo udowodnione oraz przeanalizowane w toku rozprawy. Obowiązek płacenia alimentów na współmałżonka wygasa wraz z zawarciem przez niego nowego związku małżeńskiego lub po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku mogą odbyć się przed rozprawą rozwodową, podczas jej trwania, a także po jej zakończeniu. Małżonkowie mogą także przed rozwodem za porozumieniem stron lub w trakcie dokonać małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

Ustalanie wspólności majątkowej

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólność majątkowa powstaje wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wspólność ustawowa obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków. Przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową są majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Co wchodzi w skład wspólnego majątku:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • środki znajdujące się na otwartym lub pracowniczym rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wspólność majątkowa istniejąca między współmałżonkami może zostać ograniczona lub rozszerzona na podstawie majątkowej umowy małżeńskiej, zwanej dawniej intercyzą.

Do majątku wspólnego nie należą:

 • przedmioty majątkowe, które jeden z małżonków otrzymał z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeśli nie wchodzą do wspólności majątkowej,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.

Ustawowa małżeńska wspólność majątkowa ustaje wraz z uprawomocnieniem się wyroku, który orzekł rozwód między stronami związku małżeńskiego, także rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy wystąpić o podział majątku?

Pierwszym krokiem do podziału majątku jest zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Dopiero zniesienie wspólności umożliwia rozpoczęcie sprawy zmierzającej do podziału wspólnego dobra lub zawarcia ugody w tej kwestii. Wyjątkiem od tej zasady jest podział majątku dokonywany razem z wyrokiem rozwodowym. Wówczas, ustanie wspólności małżeńskiej i podział majątku następują w jednym momencie, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Podziału wspólnego majątku możemy dokonać jeszcze przed rozwodem, w trakcie sprawy rozwodowej albo w osobnej sprawie, już po zakończeniu rozwodu.

Podziału majątku przed rozwodem dokonujemy u notariusza lub w sądzie. U notariusza trwa to krócej, ponieważ wystarczy jeden akt notarialny zawierający umowę o ustaniu wspólności majątkowej oraz o podziale majątku. Proces sądowy jest długotrwały, na jednej rozprawie się nie kończy, wymaga także powołania biegłego, którego zadaniem jest ustalenie wartości wspólnego majątku. Sąd, na wniosek jednego z małżonków, może podczas sprawy rozwodowej dokonać podziału majątku, o ile nie przedłuży to postępowania. Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku odbywają się najczęściej na podstawie ugody zawartej między współmałżonkami. Podziału majątku można dokonać również w oddzielnym postępowaniu na podstawie rozwiązania ugodowego lub decyzji sądu.

Ze statystyk wynika, że większość par decyduje się na podział majątku po rozwodzie, w oddzielnej sprawie. Nie ważne, czy decydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, sprawa o podział majątku ma zawsze taki sam przebieg, a małżonkowie mają równe prawa do majątku wspólnego.

Podział majątku podczas sprawy rozwodowej bez orzekania o winie

Jeśli zdecydujemy się na podział majątku podczas sprawy rozwodowej bez orzekania o winie, mamy taką możliwość. Sąd może, na wniosek jednego z małżonków, podzielić wspólny majątek w wyroku rozwodowym, jeśli nadmiernie nie wydłuży to całego procesu.

Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie

W sytuacji, gdy nie zdecydowałeś się na podział majątku w trakcie rozwodu, musisz złożyć do sądu wniosek o podział majątku. Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie przebiega na trzy sposoby:

 • podział fizyczny majątku wspólnego, czyli przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych każdemu z małżonków,
 • przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty drugiego małżonka,
 • sprzedaż rzeczy wspólnych na licytacji i podział zysków pomiędzy byłych współmałżonków.

Sposoby podziału majątku

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa. Wraz z ustaniem tej ustawowej wspólności staje się możliwy podział majątku między strony. Wyróżniamy dwa sposoby podziału majątku wspólnego: podział umowny oraz podział sądowy.

1. Podział umowny

Umowa o podział majątku wspólnego może mieć formę ustną lub pisemną. Gdy w skład dzielonego majątku wchodzą nieruchomości, własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze, wówczas konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Umowny podział majątku może obejmować jego całość lub część. Jest to zdecydowanie szybszy sposób na rozdzielenie wspólnych dóbr, jednak wymaga zgodności obu stron.

2. Podział sądowy

Na podział sądowy decydują się współmałżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii składu oraz sposobu podziału majątku wspólnego. Wniosek o podział majątku wspólnego składamy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Co do zasady, sądowy podział majątku obejmuje całość majątku. Sąd może dokonać podziału fizycznego majątku, przyznać prawa własności jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego lub zarządzić sprzedaż składników majątku i podział uzyskanych środków.

Sąd podczas dokonywania podziału wspólnego majątku opiera się przede wszystkim na zgodnej woli obu stron. Jeśli jej nie ma, wówczas sąd dąży do fizycznego podziału majątku między współmałżonków.

Podsumowanie

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku przebiegają tak samo, jak w przypadku rozwodu, w którym ustalamy winnego. Jedynym wyjątkiem są alimenty na współmałżonka, które przysługują wyłącznie, gdy cierpi on z powodu niedostatku i są przyznawane na 5 lat od orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że ta forma rozwodu bardzo rzadko kończy się zasądzeniem alimentów na współmałżonka, a ich wypłata wiąże się z ograniczeniem czasowym. Podział majątku wspólnego może odbyć się w dowolnym momencie i opierać na ugodzie lub decyzji sądu. Zgodnie z zasadą prawa rodzinnego, niezależnie od rodzaju rozwodu, każdy z małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku. Rozwód bez orzekania o winie nie wpływa na sposób podziału majątku. Wystarczy znieść małżeńską wspólność majątkową, by móc ubiegać się o podział majątku między strony.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód