Łatwy podział majątku po rozwodzie, a dzieci. To możliwe!

Mężczyzna z rozłożonymi rękami wskazuje ikony dotyczące podziału majątku po rozwodzie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Każdorazowo w przypadku rozwodu Sąd orzeka również o podziale majątku. Wskazać warto, że co do zasady przysługuje on w częściach równych każdemu z małżonków. Jednakże wszystko zależy od indywidualnych okoliczności wiążących strony. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wpływu posiadania małoletnich dzieci na podział majątku, zapraszam do zapoznania się z niniejszym artykułem. Znajdziesz w nim odpowiedź na to pytanie oraz wiele innych przydatnych wskazówek i porad dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków. 

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Istnieje parę sposobów na podzielenie majątku po rozwodzie, jeżeli nie zdecydowaliście się na ustanowienie rozdzielności majątkowej lub Sąd w wyroku rozwodowym nie orzekł w tej sprawie. Musisz wiedzieć, że w praktyce byli małżonkowie najczęściej decydują się na jego podział właśnie po rozwodzie. 

Strony mogą zdecydować się na rozdział poprzez porozumienie dotyczące podziału majątku i zawarcie ugody lub przez osobne postępowanie sądowe. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek o podział do sądu, uwzględniający elementy obligatoryjne pisma procesowego.

W przypadku postępowania sądowego, które jest znacznie bardziej czasochłonne, Sąd skupia się na całym majątku. Dokonuje podziału majątku przez podział fizyczny przedmiotów majątkowych, które są składową majątku wspólnego małżonków. Sąd może podjąć także decyzję o wysokości oraz datach spłat lub dopłat, kiedy niemożliwe będzie fizyczne podzielenie majątku w częściach równych.

Natomiast jeżeli zdecydujecie się na porozumienie w sprawie podziału, wówczas Sąd nie będzie brał bezpośredniego udziału w ustaleniach między byłymi małżonkami. Dokonanie podziału majątku po rozwodzie będzie możliwe poprzez sporządzenie umowy między stronami. Jeśli jednak w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Konieczna więc będzie wizyta u notariusza. 

W przypadku poszczególnych przedmiotów lub środków zgromadzonych na koncie strony mogą decydować swobodnie i ograniczyć podział do wybranej części majątku wspólnego. Taka forma podziału jest zwykle korzystniejsza dla obu stron, jednak w przypadku braku porozumienia warto skorzystać z usług mediatora, który pomoże w znalezieniu rozwiązania, z którego będą zadowoleni obaj małżonkowie.

Dzieci a podział majątku 

Sąd podczas rozprawy sądowej orzeka w sprawie ważnych elementów dotyczących sytuacji po rozstaniu małżonków. Są to takie kwestie jak władza rodzicielska, czy kontakty z dziećmi. Wówczas rozstrzygnięcie na korzyść jednej ze stron może, jednak nie musi mieć wpływu na podział majątku wspólnego. 

Większość osób jest przekonanych, że przyznanie władzy rodzicielskiej na rzecz jednego z byłych małżonków jest jednoznaczne z prawem do większej części majątku wspólnego. Nie jest to jednak prawda. Co do zasady fakt ten nie będzie miał wpływu na decyzję Sądu. 

Jednakże z ważnych powodów każda ze stron może wystąpić z żądaniem o nierówny podział majątku. Zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, aby Sąd mógł podzielić majątek w nierównych częściach, muszą zostać spełnione trzy przesłanki:

  1. Małżonek musi wystąpić z żądaniem o ustalenie nierównych udziałów na piśmie procesowym.
  2. Istnieje różnica w stopniu przyczynienia się do powstania majątku, wynikająca z takich czynników jak zarobkowanie, sposób gospodarowania zarobkami, nakład pracy przy wychowywaniu dzieci, nakład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym, wkład w pomnażanie majątku, trwonienie majątku. Różnica ta musi być istotna, aby została uwzględniona przez Sąd.
  3. Istnieją ważne powody, które uzasadniają podział majątku w nierównych częściach. Przykładowo, równy podział majątku może prowadzić do naruszenia zasad współżycia społecznego, np. w przypadku, gdy jedno z małżonków cierpi na uzależnienie i trwoni część majątku.

Warto zauważyć, że każda sprawa jest indywidualna, a ostateczna decyzja w sprawie podziału majątku podejmowana jest na podstawie dostępnych dowodów.

Nieruchomość a podział majątku

Kiedy wspólnie z byłym małżonkiem macie małoletnie dzieci, to sprawa o podział majątku może wyglądać nieco odmiennie jeżeli dodatkowo w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Wówczas Sąd zobowiązany jest zgodnie z art. 58 § 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do uwzględnia przede wszystkim potrzeb dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Biorąc pod uwagę, że nadrzędnym dobrem, którym kieruje się Sąd w orzekaniu zarówno sprawy rozwodowej jak i sprawy o podział majątku jest właśnie dobro małoletnich, przepis ten jest niejako wskazówką do orzekania w sytuacji, w której byli małżonkowie mają małoletnich pod swoją opieką. 

Nie jest to jednak równoznaczne z tym że wspólna nieruchomość w każdej sytuacji będzie przyznawana na wyłączną własność tej stronie, która wykonuje władzę rodzicielską. Niemniej jednak sąd musi w takiej sytuacji wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności, które dotyczą stron i ich dzieci. 

Zazwyczaj przyznanie jednemu z małżonków prawa własności do nieruchomości, będzie wiązała się ze spłatą połowy jej wartości drugiej stronie. Jeżeli jednak z indywidualnych okoliczności wynika, że strona ta nie będzie w stanie pokryć tych środków, to wówczas Sąd może zdecydować się na podział fizyczny nieruchomości lub jej sprzedaż i podział uzyskanych środków pomiędzy małżonków.

Podsumowując fakt, że macie małoletnie dzieci może mieć wpływ na podział majątku jednak tylko w określonych okolicznościach. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których strona wykonująca władzę rodzicielską nadal stacjonuje wraz z dziećmi w domu lub mieszkaniu małżonków. 

Mediacja, czyli szybki i łatwy sposób na podział majątku po rozwodzie

Pamiętaj, że postępowanie w sprawie o podział majątku może być szczególnie wymagające i skomplikowane. Dlatego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w sprawie zgłaszanego wniosku, czy ugody między stronami, warto poprosić o pomoc odpowiedniego specjalistę.

Ponadto, w tym przypadku, warto rozważyć skorzystanie z mediacji, która może pomóc w rozwiązaniu ważnych kwestii znacznie szybciej niż na sali sądowej. Mediacja jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na znalezienie porozumienia między stronami, bez konieczności prowadzenia kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód