Jak wygrać podział majątku po rozwodzie? Sposób na sukces

Mężczyzna stoi na tle przedstawiającym podział majątku po rozwodzie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód związany jest bezpośrednio zakończeniem pewnego etapu w życiu. Jednocześnie niesie za sobą wiele skomplikowanych kwestii prawnych i emocjonalnych. Jednym z najbardziej newralgicznych aspektów tego procesu jest kwestia podziału majątku. 

Ale co dokładnie oznacza podział majątku po rozwodzie? W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące tego tematu. Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

Rozwód i podział majątku

Podział majątku po rozwodzie to procedura prawna, podczas której dokonuje się rozdzielenia majątku wspólnego zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Proces ten może być realizowany za porozumieniem stron lub, w przypadku braku zgody, przez sąd.

W kontekście prawa rodzinnego podział majątku po rozwodzie jest nie tylko obowiązkowym elementem formalizacji końca związku, ale również kluczowym elementem zapewniającym sprawiedliwość i równość między byłymi partnerami. 

Dlatego tak ważne jest zrozumienie jego zasad i mechanizmów, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Podział majątku wspólnego

Majątek wspólny to zbiór dóbr nabytych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Obejmuje on wszelkie nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, aktywa i długi, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu związku małżeńskiego. 

W prawie polskim, jeżeli małżonkowie nie uregulowali kwestii majątku wspólnego za pomocą umowy małżeńskiej, to z mocy ustawy staje się on majątkiem wspólnym.  

Jak dochodzi do podziału majątku wspólnego? 

Podział majątku wspólnego może nastąpić na skutek kilku okoliczności:

 • Rozwód lub separacja: Najczęstszą przyczyną podziału majątku wspólnego jest rozstanie małżonków. W przypadku rozwodu sąd może zasądzić podział majątku małżonków.
 • Umowa między małżonkami: Małżonkowie mogą w dowolnym momencie podzielić majątek wspólny na mocy umowy zawartej między nimi.
 • Śmierć jednego z małżonków: W przypadku śmierci jednego z małżonków, majątek wspólny jest dzielony pomiędzy małżonka, a spadkobierców zmarłego małżonka.

Aby dokonać podziału majątku wspólnego, zwykle konieczne jest sporządzenie dokładnego wykazu wszystkich aktywów i zobowiązań. W przypadku nieruchomości czy innych wartościowych składników majątku może być konieczna wycena przez rzeczoznawcę.

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego nie musi oznaczać fizycznego podziału poszczególnych składników majątku. Na przykład, jeżeli małżonkowie posiadają wspólny dom, mogą zdecydować, że jeden z nich będzie nadal go posiadał, kompensując wartość drugiemu małżonkowi w innej formie, np. w gotówce czy innych aktywach.

Mąż nie zgadza się na podział majątku

Co zrobić kiedy mąż lub żona nie zgadzają się na podział majątku? To pytanie może pojawić się w szczególności, kiedy między małżonkami panuje napięta atmosfera. W kontekście rozwodu, kwestie majątkowe często stają się tematem spornym. 

Emocje biorą górę, a decyzje podejmowane są często pod wpływem chwilowych uczuć. Może to być próba ukarania drugiej strony, wyrażenie niezadowolenia z decyzji rozwodowej czy po prostu niechęć do utraty majątku. 

Często zdarza się, że jeden z małżonków nie jest w pełni świadomy swoich praw, a czasem jedna strona kontroluje cały majątek, nie informując drugiej o jego stanie. Dlatego koniecznie sprawdź jakie są Twoje prawa w takiej sytuacji.

Jakie są prawa obu stron w przypadku podziału majątku?

Prawo jasno stanowi, że w przypadku braku umowy majątkowej, małżonkowie mają równe prawa do majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa. Dlatego zarówno mąż, jak i żona mają równy udział w majątku wspólnym. 

Nawet jeśli jeden z małżonków zarabiał więcej lub nie pracował w ogóle, nie wpływa to na podział majątku. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, gdy jeden z partnerów pozostaje bez środków do życia.

Jeśli mąż lub żona nie zgadza się na podział majątku, pierwszym krokiem jest próba negocjacji i polubownego rozwiązania sporu. Może to odbywać się z pomocą mediatora lub prawnika. 

Jeśli te starania okażą się bezskuteczne, druga strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o podział majątku. W takim postępowaniu sąd dokładnie bada sytuację majątkową obu stron i decyduje o podziale majątku.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zatai część majątku, druga strona ma prawo do wniesienia sprawy o uzupełnienie podziału majątku. Aby tego dokonać, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów świadczących o zatajeniu majątku.

Dlatego pamiętaj, że w sytuacji spornej warto być świadomym swoich praw i nie pozwalać na ich naruszanie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się po pomoc do specjalisty, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie swej sytuacji.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Podział majątku a rozdzielność majątkowa to dwie różne kwestie, choć obie dotyczą majątkowych stosunków małżonków.

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa za pomocą umowy notarialnej. Oznacza to, że majątek nabyty przez każdego z małżonków po jej ustanowieniu jest jego własnością indywidualną, a nie wspólną. 

Następuje ona także na skutek śmierci jednego z małżonków, unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia rozwodu lub separacji. Musisz wiedzieć, że podzielić majątek można dopiero po wystąpieniu przesłanki ustania wspólności małżeńskiej majątkowej. 

Natomiast sam podział majątku dotyczy majątku wspólnego i jest procesem dzielenia tego majątku między małżonkami, zwykle w związku z rozstaniem lub rozwodem. Chociaż możliwe jest także dobrowolne jego podzielenie na skutek tzw. intercyzy.

Podział majątku przed rozwodem

Jeszcze zanim dojdzie do kwestii rozwodowych, małżonkowie mają możliwość uregulowania swojej sytuacji majątkowej za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, popularnie nazywanej intercyzą. 

Takie działanie umożliwia zabezpieczenie swoich finansów i wyprzedzenie ewentualnych sporów majątkowych w przyszłości. Ustalając warunki intercyzy, małżonkowie mają dużą swobodę w kształtowaniu swoich stosunków majątkowych – mogą m.in. ograniczyć lub rozszerzyć ustawową wspólność majątkową, ustanowić rozdzielność majątkową czy skorzystać z instytucji wyrównania dorobków.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona na mocy intercyzy może być doskonałym narzędziem zabezpieczającym przed ewentualnymi problemami w przyszłości. W przypadku separacji czy rozwodu eliminuje potrzebę prowadzenia skomplikowanego i emocjonalnie wyczerpującego postępowania. Ponieważ majątki są traktowane jako indywidualne dla każdego z małżonków, sąd nie musi się angażować w ich podział.

Warto podkreślić też, że takie rozwiązanie umożliwia również utrzymanie niezależności finansowej między małżonkami. W sytuacji, gdy jeden z partnerów posiada długi, intercyza może zabezpieczyć majątek drugiego małżonka przed ewentualną egzekucją.

Podział majątku u notariusza

Jak już wiesz, podział majątku u notariusza to procedura umożliwiająca regulację kwestii majątkowych w małżeństwie, zarówno podczas trwania związku, jak i po jego zakończeniu. Jest to alternatywa dla czasochłonnych i skomplikowanych postępowań sądowych. 

Aby podzielić majątek u notariusza, obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, która będzie określać zasady podziału. Następnie, na podstawie wcześniejszych ustaleń oraz dokumentów potwierdzających własność, notariusz przygotowuje akt podziału majątku. 

Na co warto zwrócić uwagę przed wizytą u notariusza?

 1. Dokumentacja: Przed wizytą u notariusza warto zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty – akty własności, umowy, zaświadczenia itp.
 2. Zgodne stanowiska stron: Ważne jest, aby obie strony były zgodne co do sposobu podziału majątku.
 3. Nieruchomości: Jeśli do majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, podział musi odbyć się w formie aktu notarialnego.

Chociaż podział majątku u notariusza jest prostszy niż postępowanie sądowe, mogą pojawić się pewne trudności. Należą do nich brak zgody między stronami czy różne interpretacje wartości majątku. Ważne jest, aby podejść do procesu z otwartym umysłem i gotowością do negocjacji.

Podział majątku przy rozwodzie

Majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa uważa się za wspólny, chyba że umowa majątkowa stanowi inaczej. Dlatego przy rozwodzie majątek ten podlega podziałowi.

Jeśli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej określającej inny sposób rozliczenia, majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa będzie dzielony po połowie dla każdej ze stron. Kiedy małżonkowie zawarli intercyzę, majątek będzie podzielony zgodnie z jej postanowieniami. 

Sądowy podział majątku

Kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawę można skierować do sądu. Proces ten jest bardziej skomplikowany i czasochłonny niż podział majątku u notariusza, jednak czasem okazuje się konieczny. 

Kluczowe aspekty sądowego podziału majątku to:

 • Wniosek o podział majątku: Jedno z małżonków składa wniosek do sądu o podział majątku. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże przygotować dokumenty i przeprowadzi przez cały proces.
 • Etap dowodowy: W trakcie postępowania sądowego małżonkowie przedstawiają dowody dotyczące własności, wartości majątku oraz ewentualnych zobowiązań.
 • Decyzja sądu: Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów oraz argumentów obu stron, sąd wydaje postanowienie w sprawie podziału majątku. Decyzja ta jest wiążąca dla obu stron.
 • Możliwość odwołania: Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z postanowieniem sądu, ma prawo wnieść odwołanie. Warto pamiętać, że proces odwoławczy może być jeszcze bardziej czasochłonny i kosztowny.

Podział majątku po rozwodzie spłata

Sąd orzekając o podziale majątku może postanowić o spłacie jednego z małżonków przez drugiego. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy jeden z małżonków jest uprawniony do większej części majątku. 

Przykładem jest podział nieruchomości. Jeśli małżonkowie nie chcą jej sprzedać, jeden z nich może zyskać prawo jej własności w zamian za spłatę drugiej strony.

Oprócz spłat występuje także dopłata. Jeśli jeden z małżonków otrzyma bardziej wartościowe składniki majątku, druga strona może żądać dodatkowego uregulowania, nazywanego dopłatą.

Jeśli sąd orzeknie o konieczności dokonania spłaty czy dopłaty, ma też prawo do zabezpieczenia tych należności. Przykładowo, może ustanowić hipotekę na nieruchomości, co gwarantuje zabezpieczenie wartości należności nawet, gdyby nieruchomość została sprzedana.

Podział majątku a kredyt

Jak podział majątku wpływa na kredyty?

 • Wspólne kredyty: Jeśli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny lub konsumencki, obie strony pozostają odpowiedzialne za jego spłatę wobec banku, niezależnie od tego, jak zdecydowali się podzielić majątek i zobowiązania między sobą.
 • Zmiana warunków kredytu: W niektórych sytuacjach bank może zgodzić się na zmianę warunków kredytu, na przykład na przeniesienie całego kredytu na jednego z małżonków. Wymaga to jednak zgody obu stron oraz spełnienia określonych warunków przez bank.
 • Ryzyko niespłacenia: Jeśli jeden z małżonków nie wywiązuje się ze spłaty wspólnego kredytu, bank może dochodzić swoich praw również od drugiego małżonka, nawet jeśli to nie on korzysta z przedmiotu finansowanego kredytem.

Ze względu  na powyższe aspekty ważne jest, aby podczas rozwodu lub podziału majątku, od razu ustalić warunki spłaty kredytu.

Rozwód a podział majątku

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd nie ocenia przyczyn rozpadu małżeństwa. Zasadniczo podział majątku w takiej sytuacji odbywa się na zasadzie po równo, chyba że istnieją jasne podstawy do nierównego podziału, takie jak udowodnione większe przyczynienie się jednej ze stron do gromadzenia majątku wspólnego.

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Chociaż orzekanie o winie dotyczy przyczyn rozpadu małżeństwa, nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku. Sąd dzieli majątek wspólny po równo. Jednakże, jak wspomniano wcześniej, istnieją pewne przesłanki, które mogą prowadzić do nierównego podziału majątku, ale nie są one bezpośrednio związane z orzeczeniem o winie.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby sąd mógł orzec nierówny podział majątku, muszą być spełnione trzy warunki:

 • Jeden z małżonków wnosi do sądu żądanie o ustalenie nierównych udziałów.
 • Muszą wystąpić ważne powody, takie jak naruszenie zasad współżycia społecznego. Przykładem może być utrata części majątku z powodu uzależnienia jednego z małżonków.
 • Konieczne jest wykazanie różnego stopnia przyczynienia się do powstawania majątku, na przykład przez sposób zarządzania zarobkami czy osobisty wkład w wychowanie dzieci.

Pamiętaj jednak, że nierówny podział majątku po rozwodzie wymaga solidnego przygotowania oraz przedstawienia przekonującej argumentacji. Przygotuj się więc dokładnie do rozprawy i zbierz odpowiednie dokumenty. 

Zdrada a podział majątku

Chociaż zdrada może odgrywać kluczową rolę podczas orzekania o rozwodzie, w kontekście winy jednej ze stron, w innych sprawach rodzinnych jest pomijana. Sąd nie będzie kierował się przesłanką zdrady podczas decydowania o podziale majątku, ustalaniu kontaktów z dziećmi, czy też ustalaniu wysokości alimentów. 

Zgodnie z polskim prawem, każdy z małżonków ma prawo do równego podziału majątku, niezależnie od ewentualnych zdrad czy nieporozumień. Powodem tego jest stosowanie zasady równych udziałów w majątku wspólnym. 

Pomimo że może to wydawać się niesprawiedliwe dla poszkodowanego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ma na celu ochronę praw majątkowych i realizację sprawiedliwego podziału między stronami.

Jak wygrać podział majątku?

Osiągnięcie korzystnego podziału majątku wymaga przede wszystkim dokładnej znajomości wartości majątku wspólnego oraz udowodnienia swojego wkładu w jego nabycie czy zwiększenie wartości. 

Kluczowe jest tu wykazanie różnego stopnia przyczynienia się do powstania majątku oraz przedstawienie ważnych powodów uzasadniających nierówny podział.

W wielu przypadkach korzystne będzie skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który może pomóc w negocjacjach lub reprezentować interesy klienta w sądzie. 

Dodatkowo być może warto będzie skorzystać z mediacji, która może pomóc w osiągnięciu porozumienia z drugą stroną bez konieczności długiego procesu sądowego. Transparentność, uczciwość i chęć do porozumienia często prowadzą do korzystniejszych rozstrzygnięć niż długotrwałe spory sądowe.

Sprawa o podział majątku

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku? Oto kilka ważnych rad:

 1. Ustal składniki majątku: Warto ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego.
 2. Ustal przysługujące Ci roszczenia: Przeprowadź dokładną analizę wkładu każdego z małżonków w tworzenie majątku wspólnego i ich majątku osobistego.
 3. Zbierz potrzebne dowody: Kluczowe jest zgromadzenie wszelkich dokumentów, które potwierdzą Twoje roszczenia i Twój udział w majątku wspólnym.

Pamiętaj, odpowiednie przygotowanie i zrozumienie aspektów prawnych sprawy o podział majątku mogą znacząco wpłynąć na jej wynik. Jeśli masz wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych.

Podział majątku przy rozwodzie a dzieci

Większość osób jest przekonanych, że przyznanie władzy rodzicielskiej na rzecz jednego z byłych małżonków jest jednoznaczne z prawem do większej części majątku wspólnego. Nie jest to jednak prawda. Co do zasady fakt ten nie będzie miał wpływu na decyzję Sądu. 

Tak jak wspomniano, na podstawie obowiązujących przepisów, sąd może orzec o nierównym podziale majątku. Konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich przesłanek. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja jest inna, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez sąd na podstawie indywidualnych okoliczności. 

Prawo spadkowe – podział majątku

Prawo spadkowe reguluje mechanizm dzielenia majątku po śmierci osoby. Jeśli zmarły pozostawił testament, to majątek będzie dzielony zgodnie z jego postanowieniami. W przypadku braku testamentu majątek jest dzielony zgodnie z przepisami prawa spadkowego. 

Po śmierci spadkodawcy następuje moment otwarcia spadku. Możliwe jest przejęcie majątku wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie spadku. 

W każdym przypadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu lub przed notariuszem w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się, że jest do spadku powołany. 

Podział majątku po śmierci

W sytuacji zawarcia związku małżeńskiego istotne jest przyjrzenie się ewentualnym umowom dotyczącym majątku, takim jak umowy przedmałżeńskie lub inne zapisy dotyczące statusu majątkowego. 

Jeśli nie występują żadne specyficzne umowy, to majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa staje się wspólny i może być przedmiotem podziału po śmierci jednej ze stron. 

Kiedy następuje śmierć jednego z partnerów, współspadkobiercy mają prawo do współposiadania majątku zmarłego. Aby dokładnie określić wartość spadku, należy zsumować aktywa i odjąć ewentualne zobowiązania zmarłego, co prowadzi do ostatecznego rozliczenia majątkowego. 

Należy zaznaczyć, że proces podziału spadku może odbywać się zarówno drogą sądową, jak i poprzez porozumienie pomiędzy stronami majątku. Nie istnieją konkretne ramy czasowe dla finalizacji takiego procesu. Co więcej, jeśli strony nie chcą dzielić majątku, prawo nie zmusza ich do tego kroku.

Separacja a podział majątku

Separacja prawna oznacza zmianę statusu małżeńskiego z mocy prawa. Jest ona potwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu o separacji. Sąd w tej sytuacji znosi większość obowiązków małżonków względem siebie, zarówno te dotyczące aspektów majątkowych, jak i niemajątkowych. 

Po uzyskaniu prawnomocnego wyroku o separacji, z mocy prawa małżonkowie przechodzą na zasadę rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że każdy z małżonków ma pełne prawo do zarządzania i decydowania o swoim majątku. 

Warto jednak podkreślić, że separacja faktyczna, czyli nieformalne życie osobno, nie niesie za sobą tych skutków prawnych. 

Majątek nabyty po orzeczeniu separacji prawnej będzie traktowany jako majątek osobisty tego małżonka, który go nabył. Co ważne, orzekając o separacji, sąd zawsze decyduje o rozdzielności majątkowej i nie ma możliwości jej późniejszego zniesienia. 

Dzięki temu małżonkowie są chronieni przed potencjalnymi długami drugiej strony i ułatwiony jest dalszy podział majątku. Jeśli obie strony zgadzają się co do sposobu podziału, sąd może uwzględnić go przy wydawaniu postanowienia o separacji, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na długość trwania postępowania.

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Po rozwodzie następuje automatycznie ustanie wspólności majątkowej, co sprawia, że od tego momentu, każdy składnik finansowy staje się częścią majątku osobistego każdego z małżonków. 

W przypadku braku ugody co do podziału majątku sąd będzie dążył do równego podziału majątku, natomiast jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia, mogą sami zdecydować o tym, jak majątek zostanie podzielony. 

Niezależnie od czasu, który upłynął od rozwodu, można w każdym momencie ubiegać się o podział majątku, czy to w sądzie, czy drogą ugody. Sąd nie określa żadnego terminu, dlatego czas na jego podział jest nieograniczony.

Podział majątku po rozwodzie przedawnienie

Prawo do podziału majątku nie ulega przedawnieniu, ponieważ przepisy prawne nie określają dokładnego terminu. Niemniej jednak lepiej zrobić to jak najszybciej, gdyż z upływem czasu może być coraz trudniej ustalić wartość i przynależność poszczególnych składników majątku. 

Jeśli nie chcesz czekać na długi proces sądowy, możesz także rozważyć podpisanie umowy o podziale majątku, nawet wiele lat po rozwodzie. W przypadku wspólnej nieruchomości taką umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego. 

Jeśli nie można dojść do porozumienia, można skorzystać z usług mediatora. Mediator pomoże w osiągnięciu zgody między stronami, unikając przy tym kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.

Podział majątku po rozwodzie koszty

Podział majątku po rozwodzie wiąże się z różnymi kosztami, które zależą od wartości majątku, czy jego rodzaju. Dodatkowo liczy się to, czy małżonkowie mogą dojść do porozumienia samodzielnie, czy z pomocą prawnika.

Optymalne rozwiązania, jak mediacja czy ugoda przed notariuszem, mogą znacząco obniżyć koszty. Jednak w przypadku sporów mogą one znacznie wzrosnąć. 

Zastanawiając się nad kosztami należy uwzględnić opłaty sądowe, wynagrodzenie dla prawników oraz ewentualne ekspertyzy majątkowe. Dokładną wysokość opłat znajdziesz na naszym blogu w artykule o kosztach podziału majątku.

Poznałeś już wszystkie tajniki podziału majątku. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej szczegółowych informacji, zachęcam Cię do odwiedzenia naszego bloga. Ta baza wiedzy będzie pomocna w procesie rozwodu i w sprawach bezpośrednio z nim związanych.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód